Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z ogólnymi problemami organizacji w administracji publicznej.
C2 - Zapoznanie studentów z ogólnymi problemami zarządzania w administracji publicznej.
C3 - Nabycie przez studentów umiejętności tzw. miękkich (interpersonalnych) oraz wiedzy praktycznej do pracy w administracji publicznej.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych zagadnień z nauk społecznych.
W2 - Znajomość podstawowych zagadnień o strukturach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 - Zna terminologię z zakresu ogólnej teorii organizacji oraz podstaw zarządzania.
K_W03 - Ma pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię związaną z funkcjonowaniem administracji publicznej.
K_W05 - Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi administracji, a także miedzy instytucjami społecznymi i gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej.
K_W09 - Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na podejmowanie decyzji administracyjnych.
K_W10 - Zna techniki i sposoby pozyskiwania informacji z zakresu organizacji i zarządzania w administracji publicznej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - Potrafi zdobywać informacje dotyczące różnych dziedzin wiedzy, korzystając z różnych źródeł i formułować na jej podstawie krytyczne sądy.
K_U02 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów, tzn. sprawne i skuteczne zarządzanie w administracji.
K_U03 - Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy w zakresie organizacji i zarządzania urzędem, analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu skutecznego rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
K_U05 - Potrafi w sposób krytyczny analizować zjawiska społeczne i gospodarcze jako ewentualne przyczyny niewłaściwych decyzji administracyjnych.
K_U08 - Potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w administracji publicznej w celu wyjaśniania i opisu instytucji prawa administracyjnego.
K_U10 - Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu organizacji i zarządzania oraz porozumiewać się nimi w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K03 - Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania
i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji prawa administracyjnego.
K_K04 - Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu organizacji i zarządzania oraz refleksji nad dylematami etycznymi.
K_K06 - Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, debata.
Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja modeli organizacyjnych.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu teorii organizacji i zarządzania. Efektami kształcenia są umiejętności i kompetencje w zakresie: rozumienia struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji, rozumienia i docenienia roli wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, stosowania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w praktyce funkcjonowania administracji publicznej, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W)
Zna nikle lub nie zna terminologii z zakresu ogólnej teorii organizacji i z podstaw zarządzania.
(U)
Nie potrafi samodzielnie uzyskać wiedzy.
Nie potrafi zdobywać informacji dotyczących różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na ich podstawie krytycznych sądów.
(K)
Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOSTATECZNA
(W)
Zna dostatecznie terminologię z ogólnej teorii organizacji oraz podstaw zarządzania.
Ma ogólną wiedzę obejmującą terminologię związaną z funkcjonowaniem adm. publ.
Ma wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi administracji oraz instytucjami społecznymi i gospodarczymi.
(U)
Potrafi z zdobywać informacje dotyczące różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na jej podstawie krytyczne sądy.
Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych.
(K)
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji prawa administracyjnego.

OCENA DOBRA
(W)
Ma dużą wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi administracji, a także między instytucjami społecznymi i gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej.
Ma dużą wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na podejmowanie decyzji administracyjnych.
(U)
Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów.
Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy w zakresie organizacji i zarządzania urzędem, analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu skutecznego rozstrzygania problemów.
Potrafi krytycznie analizować zjawiska społeczne i gospodarcze jako ewentualne przyczyny niewłaściwych decyzji administracyjnych.
(K)
Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego.
Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu organizacji i zarządzania oraz refleksji nad dylematami etycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi administracji, a także miedzy instytucjami społecznymi i gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej, jak również o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na podejmowanie decyzji administracyjnych.
Zna techniki i sposoby pozyskiwania informacji z zakresu organizacji i zarządzania w administracji publicznej.
(U)
Potrafi biegle posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w administracji publicznej w celu wyjaśniania i opisu instytucji prawa administracyjnego.
Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu organizacji i zarządzania oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona.
(K)
Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu na tematy z zakresu organizacji i zarządzania oraz refleksji nad dylematami etycznymi.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008.
2. A. Bednarski, Zarys teorii organizacji zarządzania, Toruń 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. A. F. Stoner (red.), Kierowanie, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin