Prawo wyznaniowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Zawiślak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie wiedzy z prawa wyznaniowego;
C2 - opanowanie metodyki pisania pracy magisterskiej;
C3 - przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Studenci uczestniczący w zajęciach posiadają dobrą znajomość problematyki prawno-wyznaniowej, udokumentowaną zdaniem egzaminu z prawa wyznaniowego. Na poprzednich latach studiów, w ramach proseminarium, zostali również przygotowani do pisania prac dyplomowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych kierunków studiów (tj. prawa, prawa kanonicznego i administracji).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W kategorii wiedzy:
K_W02 – jest w stanie objaśnić znaczenie wolności myśli, sumienia i religii i uprawnień z niej wynikających w odniesieniu do jednostek i wspólnot, z uwzględnieniem ewolucji historycznej i warunków dopuszczalności ograniczeń wolności uzewnętrzniania religii lub przekonań
K_W03 – umie wyjaśnić znaczenie terminologii prawniczej z zakresu polskiego prawa wyznaniowego
K_W07 – jest w stanie precyzyjnie scharakteryzować funkcjonowanie instytucji prawnych z zakresu prawa wyznaniowego

W kategorii umiejętności:
K_U02 – potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do analizowania i interpretowania konkretnych stanów faktycznych
K_U05 – jest w stanie formułować problemy prawne z zakresu prawa wyznaniowego, analizować je i prezentować wyniki przeprowadzonych analiz
K_U07 – potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy z zakresu prawa wyznaniowego
K_U09 – posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem orzecznictwa i poglądów innych autorów, w tym stawiania własnych tez, formułowania wniosków oraz tworzenia podsumowań i ocen wybranych problemów

W kategorii kompetencji społecznych:
K_K03 – jest gotów do terminowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań
K_K06 – jest przygotowany do uzupełniania i doskonalenia nabywanej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego i związanych z nią umiejętności
K_K05 – jest uwrażliwiony na przewidywanie społecznych skutków rozwiązań prawnych przyjmowanych w zakresie stosunków wyznaniowych
K_K04 – jest zorientowany na uwzględnianie znaczenia refleksji na tematy etyczne w analizach prawnych z zakresu prawa wyznaniowego
Metody dydaktyczne
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstami aktów normatywnych, referowanie stanu badań prowadzonych przez poszczególnych uczestników, dyskusja nad szczegółowymi problemami o charakterze merytorycznym (w ramach grupy), dyskusja nad kolejnymi fragmentami przygotowywanymi przez uczestników (w ramach grupy), konsultacje z promotorem
Treści programowe przedmiotu
Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się pierwszy z napisanych fragmentów części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstami aktów normatywnych, referowanie stanu badań prowadzonych przez poszczególnych uczestników, dyskusja nad szczegółowymi problemami o charakterze merytorycznym (w ramach grupy), dyskusja nad kolejnymi fragmentami przygotowywanymi przez uczestników (w ramach grupy), konsultacje z promotorem
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach oraz: wybór tematu, przygotowanie planu oraz przedyskutowanie koncepcji pracy (semestr 7), zgromadzenie źródeł i literatury przedmiotu oraz napisanie pierwszego fragmentu merytorycznego (semestr 8), napisanie większości tekstu merytorycznego (semestr 9), złożenie całości pracy i zaakceptowanie jej przez promotora (semestr 10)
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza, realizowanie kolejnych etapów pracy, aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2011.
2.J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
3.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
W zależności od realizowanego tematu.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem