Prawo konstytucyjne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Dariusz Dudek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przynależność do modułu:przedmiot kierunkowy z zakresu prawa publicznego
Status przedmiotu:obowiązkowy
Język wykładowy:polski
CELE:
C1 Wiedza:
1. poznanie podstawowych pojęć, zasad i instytucji prawa konstytucyjnego z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji
2. znajomość procedur tworzenia konstytucji i innych źródeł prawa
3. rozumienie miejsca i znaczenia konstytucji w systemie prawnym oraz jej znaczenia dla statusu prawnego człowieka i obywatela a także systemu władzy publicznej;
4. dokładne poznanie unormowania obowiązującej konstytucji w kontekście systemowym, polskim i międzynarodowym
5. poznanie zachodzących zmian i tendencji rozwojowych prawa konstytucyjnego, także w warunkach integracji europejskiej
C2 Umiejętności:
1. rozumienie rangi i znaczenia konstytucji oraz prawa konstytucyjnego dla człowieka, państwa i prawa
2. właściwe posługiwanie się pojęciami z zakresu prawa konstytucyjnego
3. analiza przepisów oraz dekodowanie wartości, zasad i norm konstytucyjnych
4. ocena zgodności/niezgodności z konstytucją aktów normatywnych niższej rangi oraz działań organów władzy publicznej
5. kwalifikowanie stanów faktycznych w świetle prawa konstytucyjnego
C3 Kompetencje społeczne:
1. umiejętność hierarchizacji wartości i norm prawnych
2. respektowanie roli poszanowania prawa jako narzędzia kształtowania stosunków społecznych i ładu publicznego w państwie
3. rzetelność i odpowiedzialność w postępowaniu własnym oraz w ocenie postępowania innych adresatów prawa konstytucyjnego
4. krytycyzm i szacunek w odniesieniu do rozbieżnych poglądów w życiu publicznym oraz postępowania podmiotów prawa
5. zastosowanie zdobytej wiedzy prawnej w praktyce zawodowej.
Wymagania wstępne
W1 Wykład przeznaczony jest dla studentów II roku studiów.
W2 Studenci powinni już posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wstępu do nauki o państwie i prawie (m.in. znajomość istoty organizacji państwowej i legitymizacji władzy;
W3 umiejętność analizy i interpretacji tekstów prawnych), oraz historii prawa i ustroju państw, w tym historii polskiego prawa konstytucyjnego (od Konstytucji 3 Maja 1791 do Konstytucji PRL z 1952);
W4 przydatna umiejętność korzystania z komputera i systemów informacji prawnej, w tym baz polskich aktów normatywnych i orzecznictwa konstytucyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W - WIEDZA - Student:Identyfikuje miejsce i znaczenie nauki prawa konstytucyjnego w systemie nauk, rozumie i wyjaśnia jego relacje do innych dyscyplin nauk prawnych; Ma wiedzę o genezie i kształtowaniu się kluczowych instytucji prawa konstytucyjnego, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa konstytucyjnego; rozumie kontekst historyczny ukształtowanych instytucji prawnych we współczesnym systemie prawnym
Zna terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, opisuje jego specyfikę, potrafi scharakteryzować obowiązujący system polskiego prawa konstytucyjnego oraz jego znaczenie i oddziaływanie na inne gałęzie prawa
Posiada pełną znajomość systemu źródeł prawa konstytucyjnego oraz hierarchii norm w systemie prawnym, w tym zasad tworzenia prawa i przebiegu procesu legislacyjnego, a także kryteriów badania konstytucyjności (legalności) aktów normatywnych i zachowań osób pełniących funkcje publiczne
Posiada znajomość metod i narzędzi ustalania stanu prawa obowiązującego oraz dorobku orzecznictwa sądowo-konstytucyjnego, zna i rozumie metody i specyfikę wykładni prawa konstytucyjnego;Posiada wiedzę o cechach i funkcjach konstytucji oraz prawa konstytucyjnego, rozumie zasady ich funkcjonowania w życiu społecznym oraz w podstawowym zakresie polityczne uwarunkowania procesu tworzenia i stosowania prawa;Zna przedmiot regulacji obowiązującego prawa konstytucyjnego oraz ma pogłębioną wiedzę o jego kluczowych instytucjach prawnych i ich praktycznym funkcjonowaniu
U - UMIEJĘTNOŚCI - Student:Potrafi dokonywać trafnych obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów z obszaru prawa konstytucyjnego w ich powiązaniu z innymi dziedzinami prawa, adekwatnie wykorzystując swą wiedzę teoretyczną;Posiada umiejętność właściwego posługiwania się pojęciami prawa konstytucyjnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych i społecznych
Potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym pozaakademickich;Identyfikuje i formułuje problemy prawne, dobierając właściwe metody i narzędzia badawcze (interpretacja przepisów, wyszukiwanie i wykorzystanie orzecznictwa oraz literatury naukowej), potrafi zaprezentować oraz bronić wyników zaprojektowanych i dokonanych przez siebie rozwiązań problemów prawnych na gruncie prawa konstytucyjnego ;Trafnie klasyfikuje oraz analizuje i wyciąga wnioski dotyczące uwarunkowań i przebiegu procesów oraz zjawisk normowanych przez konstytucję;Używa adekwatnie i ze zrozumieniem specjalistycznego języka prawnego, precyzyjnie i jasno formułuje wypowiedzi oraz komunikuje się także z osobami niemającymi przygotowania prawniczego
Potrafi w sposób samodzielny i merytoryczny argumentować, z krytycznym i rzetelnym odniesieniem do poglądów innych autorów, w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - Student:Znając zjawisko ewolucji prawa, wielopoziomowość systemów i rozwój nauk prawnych ma krytyczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;zachowując postawę otwartości rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i doskonalenia umiejętności, potrafi i konsekwentnie dąży do podnoszenia swych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności;Rozumiejąc znaczenie współdziałania, chce i potrafi odpowiedzialnie współpracować w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań, które najlepiej służą osiągnięciu założonego celu, także w obszarze projektów społecznych, uwzględniając zakres oraz wartość ich skutków
Rozumie i dąży do najwyższego poziomu profesjonalizmu, kieruje się poszanowaniem zasad etyki i godności zawodowej w każdej wykonywanej profesji prawniczej bądź innej
Metody dydaktyczne
Sposób realizacji:Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych KUL
Warunki zaliczenia przedmiotu:
Ćwiczenia: 20% frekwencja, 30% aktywność na zajęciach, 50% uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów (sprawdzianów pisemnych)
Egzamin pisemny: udzielenie prawidłowych odpowiedzi na min. 60% zadanych pytań (testowych i problemowych)
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja w grupie studentów z prowadzącym zajęcia, przygotowywanie na piśmie i wygłaszanie przez studentów referatów na ćwiczeniach
Oglądowe: możliwość prezentacji multimedialnej niektórych zagadnień, jak ewolucja konstytucyjnego ustroju państwa, schematy organizacji systemu organów władzy publicznej, przebieg procedur konstytucyjnych: drogi ustawodawczej, tworzenia Rady Ministrów, postępowania przed TK i in.
Praktyczne: opracowywanie konkretnych kazusów, postępowań i rozstrzygnięć, w tym analiza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie, przedmiot regulacji i cechy konstytucji; źródła prawa konstytucyjnego; zasady i gwarancje konstytucyjne; konstytucyjny system III Rzeczypospolitej; wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela oraz środki ich ochrony; system prawny RP; system organów władzy publicznej (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, kontroli i ochrony prawnej; zasady samorządu terytorialnego)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ćwiczeń : 3 kolokwia: 2 pisemne (testowe i opisowe) i 1 ustne, oceniane w skali od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry); warunkiem uzyskania minimalnej oceny pozytywnej (3.0) jest udzielenie w ramach każdego z 3 kolokwiów co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi.
Egzamin pisemny:Test jednokrotnego wyboru obejmujący 50 zagadnień, z uwzględnieniem elementów problemowych (uzupełnienie bądź uzasadnienie odpo- wiedzi); minimum poprawnych odpowiedzi dla zaliczenia egzaminu: 30 pkt = 60%, maksimum: 50 pkt = 100%; skala punktów/ocen: 0-29 pkt = 2 (niedostateczny), 30-34 pkt = 3,0 (dostateczny), 35-38 pkt = 3,5 (dostateczny +), 39-42 pkt = 4,0 (dobry), 43-46 pkt = 4,5 (dobry+), 47-50 pkt = 5,0 (bardzo dobry)
Egzamin ustny: W ewentualnym terminie poprawkowym, 5 pytań, minimum poprawnych odpowiedzi dla zaliczenia egzaminu: 3 = 60%, skala punktów/ocen: 1-2 pkt = 2 (niedostateczny), 3 pkt = 3,0 (dostateczny), 4 pkt = 4,0, 5 pkt = 5,0 (bardzo dobry)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: L.Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 (3.); P.Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2012; B.Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017 (8).
Literatura uzupełniająca: D.Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009; B.Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012 (3.); M.Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018 (9.); D.Dudek, Z.Husak, G.Kowalski, W.Lis, Konstytucyjny system organów państwa, Warszawa 2013; M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I-II, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin