Prawo konstytucyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Dobrowolski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- poznanie podstawowych pojęć, zasad i instytucji prawa konstytucyjnego z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji
C2-znajomość procedur tworzenia konstytucji i innych źródeł prawa
C3-rozumienie miejsca i znaczenia konstytucji w systemie prawnym oraz jej znaczenia dla statusu prawnego człowieka i obywatela a także systemu władzy publicznej;
C4-dokładne poznanie unormowania obowiązującej konstytucji w kontekście systemowym, polskim i międzynarodowym
C5-poznanie zachodzących zmian i tendencji rozwojowych prawa konstytucyjnego, także w warunkach integracji europejskiej
C6-rozumienie rangi i znaczenia konstytucji oraz prawa konstytucyjnego dla człowieka, państwa i prawa
C7-właściwe posługiwanie się pojęciami z zakresu prawa konstytucyjnego
C8-analiza przepisów oraz dekodowanie wartości, zasad i norm konstytucyjnych
C9-ocena zgodności/niezgodności z konstytucją aktów normatywnych niższej rangi oraz działań organów władzy publicznej
C10-kwalifikowanie stanów faktycznych w świetle prawa konstytucyjnego
C11-umiejętność hierarchizacji wartości i norm prawnych
C12-respektowanie roli poszanowania prawa jako narzędzia kształtowania stosunków społecznych i ładu publicznego w państwie
C13-rzetelność i odpowiedzialność w postępowaniu własnym oraz w ocenie postępowania innych adresatów prawa konstytucyjnego
C14-krytycyzm i szacunek w odniesieniu do rozbieżnych poglądów w życiu publicznym oraz postępowania podmiotów prawa
C15-zastosowanie zdobytej wiedzy prawnej w praktyce zawodowej.
Wymagania wstępne
W1-posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu wstępu do nauki o państwie i prawie (m.in. znajomość istoty organizacji państwowej i legitymizacji władzy; umiejętność analizy i interpretacji tekstów prawnych),
W2-znajomość historii prawa i ustroju państw, w tym historii polskiego prawa konstytucyjnego (od Konstytucji 3 Maja 1791 do Konstytucji PRL z 1952),
W3-przydatna umiejętność korzystania z komputera i systemów informacji prawnej, w tym baz polskich aktów normatywnych i orzecznictwa konstytucyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01
Identyfikuje miejsce i znaczenie nauki prawa konstytucyjnego w systemie nauk, rozumie i wyjaśnia jego relacje do innych dyscyplin nauk prawnych
K_W02
Ma wiedzę o genezie i kształtowaniu się kluczowych instytucji prawa konstytucyjnego, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa konstytucyjnego; rozumie kontekst historyczny ukształtowanych instytucji prawnych we współczesnym systemie prawnym
K_W03
Zna terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, opisuje jego specyfikę, potrafi scharakteryzować obowiązujący system polskiego prawa konstytucyjnego oraz jego znaczenie i oddziaływanie na inne gałęzie prawa
K_W04
Posiada pełną znajomość systemu źródeł prawa konstytucyjnego oraz hierarchii norm w systemie prawnym, w tym zasad tworzenia prawa i przebiegu procesu legislacyjnego, a także kryteriów badania konstytucyjności (legalności) aktów normatywnych i zachowań osób pełniących funkcje publiczne
K_W05, K_W10
Posiada znajomość metod i narzędzi ustalania stanu prawa obowiązującego oraz dorobku orzecznictwa sądowo-konstytucyjnego, zna i rozumie metody i specyfikę wykładni prawa konstytucyjnego
K_W06
Posiada wiedzę o cechach i funkcjach konstytucji oraz prawa konstytucyjnego, rozumie zasady ich funkcjonowania w życiu społecznym oraz w podstawowym zakresie polityczne uwarunkowania procesu tworzenia i stosowania prawa
K-W07
Zna przedmiot regulacji obowiązującego prawa konstytucyjnego oraz ma pogłębioną wiedzę o jego kluczowych instytucjach prawnych i ich praktycznym funkcjonowaniu

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01, K_U02
Potrafi dokonywać trafnych obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów z obszaru prawa konstytucyjnego w ich powiązaniu z innymi dziedzinami prawa, adekwatnie wykorzystując swą wiedzę teoretyczną
K_U03
Posiada umiejętność właściwego posługiwania się pojęciami prawa konstytucyjnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych i społecznych
K_U04
Potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym pozaakademickich
K_U05
Identyfikuje i formułuje problemy prawne, dobierając właściwe metody i narzędzia badawcze (interpretacja przepisów, wyszukiwanie i wykorzystanie orzecznictwa oraz literatury naukowej), potrafi zaprezentować oraz bronić wyników zaprojektowanych i dokonanych przez siebie rozwiązań problemów prawnych na gruncie prawa konstytucyjnego
K_U06
Trafnie klasyfikuje oraz analizuje i wyciąga wnioski dotyczące uwarunkowań i przebiegu procesów oraz zjawisk normowanych przez konstytucję
K_U08
Używa adekwatnie i ze zrozumieniem specjalistycznego języka prawnego, precyzyjnie i jasno formułuje wypowiedzi oraz komunikuje się także z osobami niemającymi przygotowania prawniczego
K_U09
Potrafi w sposób samodzielny i merytoryczny argumentować, z krytycznym i rzetelnym odniesieniem do poglądów innych autorów, w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01, K_K06
Znając zjawisko ewolucji (inflacji) prawa, wielopoziomowość współczesnych systemów prawnych oraz stały rozwój nauk prawnych ma krytyczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dlatego zachowując postawę otwartości rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i doskonalenia umiejętności, potrafi i konsekwentnie dąży do podnoszenia swych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności
K_K02, K_K05
Rozumiejąc znaczenie współdziałania, chce i potrafi odpowiedzialnie współpracować w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań, które najlepiej służą osiągnięciu założonego celu, także w obszarze projektów społecznych, uwzględniając zakres oraz wartość ich skutków
K_K04
Rozumie i dąży do najwyższego poziomu profesjonalizmu, kieruje się przekonaniem o bezwzględnym poszanowaniu zasad
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja w grupie studentów z prowadzącym zajęcia, przygotowywanie na piśmie i wygłaszanie przez studentów referatów na ćwiczeniach
Oglądowe: możliwość prezentacji multimedialnej niektórych zagadnień, jak ewolucja konstytucyjnego ustroju państwa, schematy organizacji systemu organów władzy publicznej, przebieg procedur konstytucyjnych: drogi ustawodawczej, tworzenia Rady Ministrów, postępowania przed TK i in.
Praktyczne: opracowywanie konkretnych kazusów, postępowań i rozstrzygnięć, w tym analiza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Treści programowe przedmiotu
Problematyka ćwiczeń: unormowania i przebieg prac nad nową konstytucją (1989-1997), pojęcie konstytucji i prawa konstytucyjnego, przedmiot i cechy regulacji, źródła prawa konstytucyjnego, status prawny człowieka i obywatela, system prawny, system organów władzy publicznej, władza ustawodawcza, władza wykonawcza, samorząd terytorialny, władza sądownicza, kontrola państwa i ochrona prawa, finanse publiczne, stany nadzwyczajnego zagrożenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie. Kolokwia: 2 pisemne (testowe i opisowe) i 1 ustne, oceniane w skali od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry); warunkiem uzyskania minimalnej oceny pozytywnej (3.0) jest udzielenie w ramach każdego z 3 kolokwiów co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
L.Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011 (wyd. 15); P.Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008; B.Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008
Uzupełniająca:
D.Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009; M.Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012; Warszawa 2008; D.Dudek, Z.Husak, G.Kowalski, W.Lis, Konstytucyjny system organów państwa, Warszawa 2012.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę