Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Krzysztof Dobieżyński
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wiedza
1. Zapoznanie studentów z normatywnymi i praktycznymi aspektami przedsiębiorczości.

C2 - Umiejętności
1. Wyrobienie umiejętności w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu publicznego prawa gospodarczego
2. Wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu publicznego prawa gospodarczego w celu analizowania i interpretowania problematyki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym
3. Wyrobienie umiejętności w zakresie formułowania i analizy problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; wyrobienie umiejętności w zakresie doboru metod i narzędzi badawczych oraz opracowania i prezentacji wyników pozwalających na rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym.

C3 - Kompetencje społeczne
1. wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.
2. wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student
K_W13 / P7S_WK_S1 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
student
K_U01 / P7S_UW_S1 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu publicznego prawa gospodarczego
K_U02 / P7S_UW_S3 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa gospodarczego w celu analizowania i interpretowania problematyki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym.
K_U05 / P7S_UW_H1 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; posiada umiejętności badawcze, które obejmują dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student
K_K01 / P7S_UU ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K06 / P7S_UU Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności dotyczącą prawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; potrafi wyszukiwać informacje dotyczące publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej
K_K08 / P7S_KO3 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Un_P_W01 / P6S_WK2 Definiuje podstawowe prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości
P6S_UK1 potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii
Un_P_K01 / P6S_KO3 Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, lektura.

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, gry dydaktyczne, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna, symulacja udzielania porad.
Treści programowe przedmiotu
Obowiązki przedsiębiorców związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej. Ewidencje i rejestry działalności gospodarczej. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium RP.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie przykładowej dokumentacji koniecznej dla założenia konkretnej działalności gospodarczej. Niezbędnym elementem dokumentacji jest wskazanie podstaw prawnych, z których wynikają poszczególne obowiązki przedsiębiorcy w związku z konkretna dziedziną działalności. Dla uzyskania oceny dostatecznej (3,0) należy wskazać podstawowe akty prawne związane z wybraną dziedziną działalności, dla uzyskania oceny dobrej (4,0) należy wskazać konkretne podstawy prawne dla poszczególnych czynności związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, natomiast dla uzyskania oceny bardzo dobrej (5,0) należy poza wskazaniem podstaw prawnych dla poszczególnych czynności związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, prawidłowo wykorzystać zagadnienia prawne omawiane w trakcie zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady Becka, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca
G. Kozieł (red.) Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Warszawa 2018
A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiorców, Warszawa 2018
J. Olszewski, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2015.
Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, H. Gronkiewicz-Waltz (red.), M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2011.
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę