Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zajęcia zmierzają do udoskonalenia praktycznej zdolności studenta w zakresie analizy tekstu orzeczenia sądu w sprawie administracyjnej.
C2-Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu konstrukcji orzeczeń sądowych,
C3- Studenci interpretują treść orzeczeń oraz naukowych glos do tychże orzeczeń.
C4-Konwersatoryjny charakter zajęć umożliwia wymianę poglądów i dyskusję.
Wymagania wstępne
W1-Znajomość podstawowych pojęć i instytucji z zakresu materialnego
W2- znajomość ustrojowego i procesowego prawa administracyjnego (np. administracja publiczna, organ administracji publicznej, decyzja administracyjna).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa
K_W04 Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania (m.in. administracyjnego, karnego, cywilnego)

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu orzecznictwa sądów administracyjnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U010 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja, opis, lektura,
Oglądowe: orzecznictwo
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, analiza prawna, symulacja wybranych postępowań przed sądami lub organami
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła poznania orzecznictwa w sprawach administracyjnych. Struktura orzeczenia sądu administracyjnego.
2. Przesłanki dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej.
3. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa. 4.
4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – problemy poruszane w orzecznictwie.
5. Zasady ogólne KPA w orzecznictwie.
6. Czynny udział strony w postępowaniu administracyjnym.
7. Instytucja pozostawienia podania bez rozpoznania w ujęciu SN i NSA.
8. Składniki decyzji administracyjnej w orzecznictwie.
9. Analiza przyczyn rozbieżności w orzecznictwie sądowym na przykładzie zagadnienia podpisu na decyzji administracyjnej.
10. Przesłanki i przebieg kontroli instancyjnej w ujęciu SN i NSA.
11. Orzeczenie kasacyjne organu odwoławczego – przegląd orzecznictwa.
12. Zakaz reformationis in peius – przegląd orzecznictwa.
13. Rażące naruszenie prawa w orzecznictwie SN i NSA
14. Konstrukcja prawna skargi kasacyjnej.
15. Skarga kasacyjna w ujęciu orzecznictwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach 10%, zaliczenie pisemne w formie referatu 90%
Metody weryfikacji efektów kształcenia: Praca pisemna polegająca na opracowaniu i omówieniu orzeczenia sądu administracyjnego
Zaliczenie na ocenę Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest spełnienie warunków aktywności na zajęciach oraz przygotowania pracy pisemnej w 50 %
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011.
2.B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę