Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jan Izdebski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z normatywnymi i praktycznymi aspektami samorządu terytorialnego.
C2 - Zapoznanie ze źródłami prawa samorządu terytorialnego.
C3 - Zapoznanie ze strukturą samorządu terytorialnego.
C4 - Zapoznanie z organizacją, zadaniami i kompetencjami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i ich organów.
Wymagania wstępne
W1- Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz z części ogólnej prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 -Zna podstawową terminologię z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego, części ogólnej prawa administracyjnego oraz z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
K_W04 - Zna podstawy prawne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
K_W06 - Ma podstawową wiedzę o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.
K_W08 - Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami administracji samorządowej a innymi organami administracji.
K_W10 -Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty organizacji i działania samorządu terytorialnego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - Potrafi zdobywać informacje dotyczące różnych wydarzeń społeczno, gospodarczo, politycznych i selekcjonować je w aspekcie działalności samorządu terytorialnego.
K_U02 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formatowanie, analizę problemów administracyjnoprawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego.
K_U03 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, zarówno w języku polskim jak i obcym korzystając z nowoczesnych technologii.
K_U04 - Potrafi w sposób właściwy posługiwać się pojęciami stosowanymi z zakresu administracji w celu wyjaśniania i opisu zjawisk związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.
K_U06 - Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiać tezy, trafnie formatować wnioski oraz tworzyć systematyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
K_U09 - Posiada umiejętność przygotowywania referatów w języku polskim i języku obcym dotyczącym zagadnień z zakresu administracji samorządowej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role ( dyskutanta, managera), posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację określonych celów.
K_K03 - Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań.
K_K04 - Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
K_K06- Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Pojęcie samorządu terytorialnego. Cechy samorządu terytorialnego. Referendum lokalne. Samorząd gminny. Samorząd powiatowy. Samorząd województwa. Zadania i zakres działania jednostek samorządu terytorialnego. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje. Mienie jednostek samorządu terytorialnego. Samorządowe kolegia odwoławcze. Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W - Student nie zna podstawowych terminów z zakresu samorządu terytorialnego.
U - Student nie potrafi samodzielnie zdobyć informacji dotyczących prawa samorządu terytorialnego.
K - Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać problemów z zakresu prawa samorządu terytorialnego.

Ocena dostateczna
W - Student zna podstawowe terminy z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
U - Student potrafi dokonać analizy wiadomości z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.

Ocena dobra
W - Student zna większość terminów z zakresu prawa samorządu terytorialnego, rozumie ich znaczenie i zależności
U - Student potrafi przeprowadzić analizę instytucji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i dopasować odpowiednie narzędzia w celu prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego.
K - Student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne funkcje

Ocena bardo dobra
W - Student opanował w stopniu perfekcyjnym terminy z zakresu prawa samorządu terytorialnego, rozumie ich znaczenie.
U - Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności oraz korzystać z nowoczesnych technologii
K - Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, 2014.
2. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, 2012;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
3. E. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, 2010.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę