Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Zuzanna Gądzik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego.
C 2. - Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa karnego wykorzystywanymi do zwalczania niektórych obszarów przestępczości kryminalnej i gospodarczej w Polsce
C 3. - Zdobycie umiejętności wykładni przepisów części szczególnej kodeksu karnego wraz z wykorzystywaniem do tego celu poglądów doktryny prawa karnego oraz orzecznictwa sądów polskich.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego, potwierdzoną zaliczeniem przedmiotu „Prawo karne”.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu części szczególnej kodeksu karnego.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu części szczególnej prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz zna ogólne zasady tworzenia czynów zabronionych.
K_W05 Zna zasady wykładni przepisów części szczególnej kodeksu karnego.
K_W10 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa karnego (orzecznictwo).
K_U02 Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu części szczególnej kodeksu karnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) w zakresie zwalczania przestępczości.
K_U07 Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące części szczególnej kodeksu karnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego w zakresie pogłębiania wiedzy na temat zwalczania przestępczości.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w zwalczaniu przestępczości.
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja.
Oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne, charakterystyka części szczególnej Kodeksu karnego, klasyfikacja przestępstw, schemat struktury typów czynów zabronionych, charakterystyka wybranych przestępstw z części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, różnych aspektów wolności, rodzinie i opiece, a także przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i obrotowi gospodarczemu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę: Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium pisemnego. Rozstrzygnięcie kazusu jest oceniane w skali 2,0-5,0.
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu.
Warunkiem uzyskania na egzaminie oceny 3.0 jest uzyskanie średniej arytmetycznej z kazusu i testu powyżej 3,0.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny. Część szczególna. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2012;
2. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012;
3. A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2012.
4, M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak,Kodeks karny. Część ogólna. Pytania kazusy, tablice, Warszawa 2012.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin