Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
WIEDZA
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu prawa zabezpieczenia społecznego w systemie nauk prawa prywatnego i relacjach do innych nauk;
C 2 - zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i normami tego prawa;
C 3 - przekazanie wiedzy o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych ubezpieczeń społecznych;
C 4 - zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami ubezpieczeń społecznych;
C 5 - przekazanie wiedzy o normach prawnych regulujących kwestie ubezpieczeń społecznych;
C 6 - przekazanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych ubezpieczeń społecznych;

UMIEJĘTNOŚCI
C 1 - nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, terminologią prawa ubezpieczeń społecznych w sposób spójny i zrozumiały;
C 2 - nabycie umiejętności korzystania z różnych przepisów prawa zabezpieczenia społecznego;
C 3 – nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych;
C 4 - poznanie warsztatu pracy specjalisty z zakresu ubezpieczeń społecznych;
C 5 - nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej oraz rozliczeniowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

C 1 - wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej;
C 2 - wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 3 - nabycie praktycznych umiejętności społecznych z zakresu problematyki zabezpieczenia społecznego.
Wymagania wstępne
W1 - Zajęcia z przedmiotu przeznaczone są dla studentów III oraz IV roku studiów prawniczych.
W2 - Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o zasadach stosowania przepisów prawa i konstrukcjach prawnych oraz procedurach w postępowaniu administracyjnym i cywilnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa zabezpieczenia społecznego w systemie nauk prawnych; definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń społecznych;
K_W03 - zna strukturę i systematykę prawa zabezpieczenia społecznego, charakter norm, oraz zna relację pomiędzy prawem pracy a prawem zabezpieczenia społecznego;
K_W04 - rozróżnia metody realizacji zabezpieczania społecznego oraz rodzaje ryzyka socjalnego podlegające ochronie w prawie zabezpieczenia społecznego;
K_W05 - ma wiedzę o podmiotach realizujących zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz dotyczącą stosunków materialnoprawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;
K_W06 - ma wiedzę w zakresie postępowań w sprawach dotyczących realizacji prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz dochodzeniu tych świadczeń przed sądami i organami administracji;
K_W07 - ma wiedzę na temat metod finansowania świadczeń z zabezpieczenia społecznego;
K_W12 - ma orientację w świadczeniach uregulowanych w poszczególnych działach zabezpieczenia społecznego oraz wymienia przesłanki ich udzielania;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 - potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o stosunkach prawnych, warunkach nabycia prawa do świadczeń w zakresie zabezpieczenia społecznego;
K_U03 - ma umiejętność formułowania odwołania od decyzji ZUS, a także odwołania w sprawach orzeczeń lekarza orzecznika ZUS w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz formułowania odwołania decyzji w sprawach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;
K_U09, K_U10 - potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące zbiegów w ubezpieczeniu społecznym, warunków nabycia prawa do świadczeń oraz postępowania w sprawach z zabezpieczenia społecznego i przedstawić argumentację prawniczą z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;
K_U5 - potrafi odszukać właściwe przepisy mające zastosowanie w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz potrafi wybrać porządek prawny w celu subsumpcji ustalonego stanu faktycznego ;
K_U06 - analizuje treść przepisów prawa i dokonuje prawidłowej wykładni przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego;
K_U07 - korzysta z dostępnych baz orzecznictwa sądowego SN i SA i administracyjnego WSA, NSA oraz bibliografii prawniczej;
K_U10 - krytycznie ocenia przyjęte rozwiązania prawne z zakresu zabezpieczenia społecznego, potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - jest świadomy wagi stosunków społecznych oraz powiązań między dziedziną zabezpieczenia społecznego oraz innymi dziedzinami prawa w tym finansami publicznymi podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 - posiada umiejętność wyboru właściwej formy wykonywania zawodu prawnika pod kątem obowiązków z zakresu ubezpieczenia społecznego;
K_K04 - jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego;
K_K06 - ma świadomość pełnionych ról społecznych w ramach tradycyjnych zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego) służących pomocą osobom dotkniętym ryzykami socjalnymi (pracownicy socjalni, pracownicy ZUS) ;
K_K07 - posiada kompetencje w zakresie identyfikowania problemów społecznych w zakresie zabezpieczenia społecznego, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy;
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja
Oglądowe: prezentacja multimedialna, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna

Wykład prowadzony jest w formie przedstawiania przez wykładowcę teoretycznych zagadnień z zabezpieczenia społecznego. Podejmowane są również regularne próby aktywnego zaangażowania studentów, w trakcie zajęć rozwiązywane są problemy praktyczne z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Treści programowe przedmiotu
BLOKI PROBLEMOWE:

1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego. Techniki (metody) jego realizacji. Źródła prawa zabezpieczenia społecznego.
2. Pojęcie i istota ubezpieczenia społecznego. Zasady konstrukcyjne systemu ubezpieczeń społecznych. Rodzaje ubezpieczeń społecznych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Nienależne świadczenie. Odwołanie od decyzji.
3. Metody finansowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Założenia i cele reformy emerytalnej. Ryzyko dożycia wieku emerytalnego. Konstrukcja OFE.
5. Emerytura z FUS (warunki nabycia prawa, wysokość, zasady wypłaty).Emerytura kapitałowa, emerytura pomostowa.
6. Niezdolność do pracy (pojęcie, zasady i tryb orzekania). Świadczenia z ubezpieczenia rentowego - rodzaje, warunki nabycia, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa.
7. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego (renta rodzinna - warunki nabycia i wysokość, zasiłek pogrzebowy, dodatki do rent.
8. Ubezpieczenie wypadkowe. Wypadek przy pracy. (pojęcie, rodzaje wypadków przy pracy). Choroba zawodowa.
9. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczeń.
10. Ubezpieczenie chorobowe. Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby (istota, stwierdzanie). Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - rodzaje, warunki nabycia.
11. Świadczenia rodzinne (rodzaje, warunki nabycia prawa, postępowanie).
12. Zasady ogólne pomocy społecznej. Zasady i tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
13. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej (pieniężne, niepieniężne, fakultatywne, obligatoryjne).Zasiłek stały. Zasiłki celowe. Zasiłek okresowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Egzamin składa się z dwóch części:
1 część – testowa (test jednokrotnego wyboru, 20 pytań)
2. część – opisowa (dwa pytania o charakterze ogólnym)
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie 60 % punktów + 1 pkt. ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Ocena niedostateczna - brak znajomości przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dostateczna - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze

Ocena dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce

Ocena bardzo dobra - znajomość przepisów na poziomie egzaminu aplikacyjnego na zawody prawnicze+ umiejętność dokonywania wykładni przepisów i zastosowania w praktyce + znajomość najważniejszych linii orzeczniczych i wybranych poglądów doktryny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. I. Jędrasik - Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2017;
2. I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej. Warszawa 2013;
3. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:
1. E. Dziubińska-Lechnio, M. Kostrzewa, P. Kostrzewa, E. Kowalczyk, E. Skowrońska, J. Stępniak, A. Ślązak, J. Kuźniar, MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa 2017;
2. G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa 2015;
3. K. Antonów, Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014;
4. M. Gersdorf, B. Gudowska, Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Warszawa 2012;
5. S. Majkowska-Szulc, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej, Warszawa 2012;
6. W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin