Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - zapoznanie studenta z podstawowymi metodami pisania prac dyplomowych
C 2 - zapoznanie studenta z metodą przygotowywania przypisów, bibliografii
C 3 - zapoznanie studenta z technicznymi zasadami pisania prac dyplomowych
C 4 - praktyczne wdrożenie teoretycznych aspektów pisania prac dyplomowych
C 5 – przygotowanie i obrona rozprawy magisterskiej
Wymagania wstępne
Dla studentów prawa IV i V rok.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk, definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości z uwzględnieniem specyfiki prawa pracy, oraz regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych; K_W01
2. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa K_W03
3. Zna i rozumie zasady wykładni prawa K_W05
4. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych K_U03
2. Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury ) K_U05
3. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów K_U09
4. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy K_U10
5. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności K_K06
2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. K_K07
3. Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K08
Metody dydaktyczne
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach
dyskusja
rozwiązywanie zadań
Treści programowe przedmiotu
Wskazanie instytucji prawa pracy, mogących stanowić przedmiot pracy
Dyskusja z seminarzystami nad propozycją tematów prac
Wybór tematu i ukierunkowanie w podejściu do danego problemu badawczego
Wskazanie źródeł i podstawowej literatury związanej z zagadnieniami przygotowywanej pracy
Prezentacja przez studenta bibliografii i źródeł dotyczących pracy
Prezentacja przez studenta przygotowanej części pracy
Prezentacja pracy, wraz z bibliografią oraz wykazem źródeł
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przedmiotem zajęć jest pisanie prac magisterskich z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim ustalenie problematyki badawczej, zbieranie literatury do pracy, przygotowanie materiału do pracy, analiza zebranej literatury, tworzenie roboczego planu pracy, pisanie pierwszej redakcji pracy a następnie ostatecznej jej redakcji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA :
Zarówno literatura obowiązkowa i uzupełniająca uzależniona jest od przygotowywanego tematu pracy magisterskiej.
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem