Publiczne prawo gospodarcze (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Michał Domagała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu publicznego prawa gospodarczego obowiązującymi w Polsce
C 2. wyjaśnienie specyfiki publicznego prawa gospodarczego w kontekście zasad ustroju gospodarczego w Polsce
C 3. zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami stosowania ingerencji publicznoprawnej w działalność gospodarczą w Polsce
C 4. zapoznanie z metodyką i formami regulacji gospodarczej
Wymagania wstępne
W. 1 Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego ogólnego i teorii prawa
W. 2 Znajomość procedury administracyjnej
W 3. Umiejętność analizy tekstu prawnego
W. Umiejętność rozwiązywania kazusów
Brak zaliczonego kursu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach z publicznego prawa gospodarczego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 zna terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego, jego specyfikę,
K_W04 zna źródła publicznego prawa gospodarczego oraz sposoby i zasady ich tworzenia oraz obowiązywania
K_W07 zna najważniejsze instytucje publicznego prawa gospodarczego oraz ma pogłębioną wiedzę w zakresie jurysdykcji i sposobów orzekania przez podmioty administracji gospodarczej
K_W08 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi podmiotów rozstrzygających w postępowaniach gospodarczych. Potrafi prawidłowo ustalić zakres reglamentacji w danej dziedzinie działalności gospodarczej
K_W09 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na zakres praw i obowiązków przedsiebiorcy
K_W10 zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł publicznego prawa gospodarczego oraz orzecznictwa, w celu omawiania instytucji tego prawa

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie koniecznością rozstrzygania spraw gospodarczych w trybie procesowym (np. wola rozpoczęcia określonej działalności gospodarczej a obowiązek uzyskania zezwolenia)
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa gospodarczego w celu interpretacji zjawisk społecznych
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w normach publicznego prawa gospodarczego w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych – interpretacja stanu faktycznego i zastosowanie przepisów prawnych
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań i do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K_U4 potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń
i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu
K_U06 potrafi analizować zjawiska społeczne i gospodarcze jako przyczyny zmian zachodzących instytucjach publicznego prawa gospodarczego
K_U07 potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w normach publicznego prawa gospodarczego w celu wyjaśnienia i opisu instytucji tego prawa
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego (np. koncesja, zezwolenie, licencja) z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności gospodarczej i rozwiązywaniu problemów prawnych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania
i wykorzystywać rzeczową ocenę metod stosowania prawa gospodarczego
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz refleksji nad dylematami etycznymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Metoda nauczania teoretycznego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz systemu e-learning. W systemie e-learning student rozwiązuje zadane kazusy oraz ma możliwość zaznajomienia się z najnowszymi publikacjami czy orzeczeniami lub projektami aktów normatywnych odnoszącymi się do danego modułu. W założeniu, w systemie e-learning student powinien potrafić wykorzystać nabytą na wykładzie wiedzę w sposób praktyczny poprzez rozwiązanie kazusów oraz pogłębić wiadomości. Sposób rozwiązania kazusu, w tym tok myślenia, zastosowane przepisy podlegają ocenie. Na wykładzie omawiany jest najbardziej optymalny model rozstrzygnięcia kazusu.
Treści programowe przedmiotu
Ewolucja i typologia ustrojów gospodarczych. W
Geneza publicznego prawa gospodarczego. Źródła publicznego prawa gospodarczego.W
Podmioty czynne i bierne publicznego prawa gospodarczego. W+ Ćw
Zasady publicznego prawa gospodarczego. W
Pojęcie działalności gospodarczej. W+ Ćw.
Pojęcie przedsiębiorcy. W + Ćw.
Reglamentacja wolności gospodarczej. W + Ćw.
Kontrola przedsiębiorcy. W
Działalność gospodarcza podmiotów publicznych. W
Rola i zadania organów administracji gospodarczej. W
Partnerstwo publiczno-prywatne. W+ Ćw.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców W + Ćw.
Specjalne Strefy Ekonomiczne. W
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin:
1. W formie testu jednokrotnego wyboru (poziom zaliczenia na ocenę dostateczną - 66 %)
2. W formie testu oraz przygotowania zadania badawczego w zespole (ocena dostateczna jest średnią oceny z testu oraz zadania badawczego)
3. W formie testu oraz zaliczenia na platformie e-lerning (ocena dostateczna jest średnią ocen z testu oraz oceny z zaliczenia na platformie e-lerning)
4. Egzamin ustny (na zasadzie wyjątku)

Ocena niedostateczna:
W: student nie zna podstawowych pojęć z zakresu publicznego prawa gospodarczego (np. sprawa administracyjna gospodarcza, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, wolność gospodarcza, reglamentacja wolności gospodarczej, kontrola działalności gospodarczej)
U: Student nie potrafi odszukać normy prawnej zamieszczonej w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ani jej poprawnie odczytać, student nie potrafi nazwać metod ustalania stanu faktycznego albo nie potrafi opisać ich właściwego zastosowania
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji przykładowego stanu faktycznego i nie ma wiedzy jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu publicznego prawa gospodarczego
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,choć nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki przykładowego stanu faktycznego, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu publicznego prawa gospodarczego, (w tym wszystkie najbardziej podstawowe)
U: Student potrafi odszukać normy żądane normy zamieszczone w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje
K: Student potrafi ocenić skutki prawne przykładowego rozstrzygnięcia, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu publicznego prawa gospodarczego
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności i dokonuje ich prawidłowej interpretacji
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować przedstawione rozstrzygnięcie, ma także wiedzę, jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Dodatkowo: jeśli egzamin będzie miał formę złożoną, tj. praca w zespole badawczym plus egzamin z W, U, K - premiowana (obok oceny merytorycznej efektu pracy badawczej) będzie umiejętność pracy w grupie, wkład własnej pracy w osiągnięcie wyniku zespołu, zdolność do kierowania grupą (w przypadku jej kierownika)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady Becka, Warszawa 2012,
2. Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012,
3. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010,
4. Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. T I i II, Kraków 2008
Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Nałęcz A., Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, Warszawa 2010,
2. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012
3. Biskup R, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Lublin 2011,
4. Michniewicz G., Prawo w działalności gospodarczej, Warszawa 2012,
5. Kokocińska K., Trela A., Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie, Poznań 2011,
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Publiczne prawo gospodarcze
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-22piątekCI-300 08:20 - 10:50
2020-05-29piątekCI-300 08:20 - 10:50
2020-06-05piątekCI-300 08:20 - 10:50
2020-06-12piątekCI-300 08:20 - 10:50
2020-06-16wtorekCI-300 08:20 - 10:50