Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dariusz Bucior
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza
1. Zapoznanie z terminologią prawniczą z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

2. Przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach wykładni przepisów z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

3. Zapoznanie z podstawowymi cechami i funkcjami prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, zasadami ich funkcjonowania oraz wiedzą o podmiotach uczestniczących w rynku kapitałowym.

4. Przekazanie wiedzy o różnych rodzajach instytucji prawnych prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego (w szczególności w zakresie poszczególnych rodzajów i typów papierów wartościowych) oraz sposobach ich funkcjonowania (w/w).
Umiejętności
1. dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk regulacji przedmiotu prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego, analizowania ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.

2. wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych.

3. posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

4. samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności w zakresie prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, korzystania z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii.

Kompetencje społeczne

Wykształcenie świadomości:

1. poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

2. w zakresie oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania, troski o terminową i efektywną realizację zadań.

3. potrzeby kształcenia się przez całe życie oraz uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: wcześniejsze zaliczenie kursu prawa cywilnego (zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego (K_W03)
zna podstawowe cechy i funkcje prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w rynku kapitałowym (K_W06)

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego (w szczególności w zakresie poszczególnych rodzajów i typów papierów wartościowych). Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa (w/w) (K_W07)

ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego oraz rządzących nimi prawidłowościami. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego (K_W11).
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk regulacji przedmiotu prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej (K_U01)

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych (K_U02)

posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego (K_U03)

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z zakresu prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, przy wykorzystaniu różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii (K_U04).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie (K_K01)

potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań (K_K03)

potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06)
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, opis.

Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych, tablice, pisma prawnicze, orzecznictwo, pokaz multimedialny.
Treści programowe przedmiotu
Prawo papierów wartościowych – część ogólna: pojęcie i klasyfikacja papierów wartościowych, pojęcie instrumentów finansowych, źródła prawa papierów wartościowych, powstanie i przenoszenie praw z papierów wartościowych, dematerializacja papierów wartościowych, umarzanie papierów wartościowych
Weksle
Czeki
Obligacje
Bankowe papiery wartościowe
Listy zastawne
Konosamenty
Certyfikaty inwestycyjne
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawo rynku kapitałowego – podstawowe pojęcia i zasady rynku kapitałowego, uczestnicy zorganizowanego obrotu instrumentami finansowymi, obrót instrumentami finansowymi
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny w formie testu - 30 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.

Skala ocen:

15-18 punktów - 3,0
19-21 punktów - 3,5
22-24 punktów - 4,0
25-27 punktów - 4,5
28-30 punktów - 5,0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, wyd. 5, Warszawa 2017
2. System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016
3. P. Machnikowski, Prawo wekslowe, Warszawa 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. System prawa prywatnego, t. 18, red. A. Szumański, Warszawa 2016
2. System prawa prywatnego, t. 19, red. A. Szumański, Warszawa 2006
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę