Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - celem zajęć jest ukazanie administracji publicznej jako mega systemu, który jest złożony z szeregu podsystemów posiadających misję zapewnienia funkcjonowania państwa z punktu widzenia organizacyjno-prawnego.
C2 – przedstawienie zasadniczych uwarunkowań wynikających z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego tego mega systemu.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 zna i rozumie strukturę administracji publicznej oraz prawne formy jej działania.
K_W08 zna i rozumie system źródeł prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego i wewnętrznego.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę administracyjną w celu zbudowania komórek organizacyjnych w urzędach administracji publicznej lub innych instytucjach.
K_U05 potrafi zbierać dane, na podstawie których będzie przygotowywał rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania urzędów administracji publicznej lub innych instytucji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 jest gotów do pracy w zespole wiedząc, jakich czynności nie wolno wykonywać w pracy administracyjnej.
K_K03 jest gotów do wskazania znaczenia właściwego zorganizowania struktur dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, debata
Oglądowe: prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Nauka administracji i nauki z nią związane
2. Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej
3. Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu dot. organizacji
4. Pojęcie administracji publicznej jako mega systemu
5. Administracja publiczna jako obiekt badań nauk administracyjnych i nauk o zarządzaniu
6. Administracja publiczna z systemowego punktu widzenia
7. Organizacja „administracja publiczna na szczeblu centralnym”
8. Organizacja „administracja publiczna na szczeblu regionalnym”
9. Organizacja „administracja publiczna na szczeblu lokalnym”
10. Kryteria oceny działania mega systemu i podsystemów administracji publicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę: test pisemny oraz przygotowanie projektu dyskusji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Wyd. KUL, Lublin 2008 (s. 194)
2. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2013
3. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, WoltersKluwer, Warszawa 2012
4. E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2012
5. J. Sługocki, Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
1. Leksykon administratywisty (red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała), Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2013.
2. J. Izdebski, Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, Wyd. KUL, Lublin 2012
3. E. Jasiuk (red.) Jakość działania administracji publicznej a jakość życia społeczeństwa- wybrane aspekty prawne i społeczne , WSH Radom 2012
4. A. Piekara, Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, WSH Radom 2010
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę