Zadanie nauczania Kościoła (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Wiesław Bar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
CEL WYKŁADU: 
C1 - przyswojenie norm, nabycie umiejętności interpretacji i stosowania przepisów odnoszących się do nauczycielskiej funkcji Kościoła (munus docendi);
C2 - kształtowanie szacunku dla misji Kościoła i wrażliwości na nauczanie Magisterium Kościoła, postawy sumienności, sprawiedliwości, autentyczności, dialogu;
C3 - przygotowanie do pełnienia różnych zadań w Kościele z zakresu munus docendi.
Wymagania wstępne
W1 - wykład obowiązkowy, więc wystarczy realizacja wcześniejszych zadań wynikających z programu studiów dla kierunku prawo kanoniczne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student/ka:
W_01: zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego związaną z Magisterium Kościoła, przepowiadaniem słowa Bożego, nauczaniem katechetycznym, misyjną działalnością Kościoła, wychowaniem katolickim, uniwersytetami katolickimi, uniwersytetami i fakultetami kościelnymi oraz środkami społecznego przekazu (K2A_W01);
W_02: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła, w tym prawa i realizacji funkcji munus docendi (K2A_W07);
W_03: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Biblii, dokumentów Magisterium Kościoła, światopoglądu chrześcijańskiego, wychowania katolickiego, moralności chrześcijańskiej, godności człowieka; zna nie tylko źródła formalne ale również materialne, doktrynę prawa kanonicznego dotyczącą munus docendi (K2A_W06);
W_04: ma pogłębioną wiedzę dotyczącą misyjnej i ekumenicznej działalności Kościoła, wychowania katolickiego, szkół i uniwersytetów katolickich, praw i obowiązków (K2A_W10).
UMIEJĘTNOŚCI
Student/ka:
U_01: potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego z zakresu prawa o nauczycielskiej misji Kościoła oraz ich interpretacji i wzajemne relacje (K2A_U01);
U_02: potrafi określić rolę i cele instytucji kościelnych z zakresu prawa o nauczycielskiej misji Kościoła; umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie; potrafi redagować teksty z zakresu prawa o posłudze nauczania (K2A_U02);
U_03: posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków (K2A_U11).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student/ka:
K_01: ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K2A_K01);
K_02: docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, umie określić wpływ jego norm na indywidualne i społeczne życie wiernych, w tym jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka (K2A_K03);
K_03: utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego nauczycielską misję (K2A_K04).
Metody dydaktyczne
metody podające (wykład informacyjny; objaśnienie); metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna); metody aktywizujące (przypadków, sytuacyjna); metody eksponujące (film, prezentacja medialna).
Treści programowe przedmiotu
I. Wprowadzenie: kodyfikacje o munus docendi; obowiązujące regulacje; zróżnicowanie odpowiedzialności oraz środków w wykonywaniu funkcji nauczycielskiej Kościoła.
II. Magisterium Kościoła; formuła wyznania wiary; inicjatywy ekumeniczne.
III. Posługa Słowa Bożego: przepowiadanie, katecheza.
IV. Misje: prawo misyjne, metodologia misyjna, odpowiedzialność członków Kościoła, misjonarze i katecheci, katechumeni i neofici.
V. Edukacja katolicka: zasady, szkoły katolickie, nauczanie religii katol., uniwersytety katolickie, uniwersytety i wydziały kościelne.
VI. Środki masowego przekazu: prawo Kościoła do ich posiadania, nadzór władzy kościelnej.
VII. Wydawnictwa: publikacje książek, status kanoniczny innych publikacji, cenzorzy.
VIII. Inne narzędzia komunikowania społecznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny/ustny [wg wyboru przez grupę najpóźniej na trzecich zajęciach].
Kryteria oceny
Student/ka:
2 (ndst) - nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa o posłudze nauczania, przepisów dotyczących tej posługi i podstawowej literatury przedmiotu; nie potrafi korzystać z podstawowej literatury przedmiotu, samodzielnie interpretować przepisów dotyczących posługi nauczania i stosować ich w praktyce.
3 (dost) - zna w stopniu dostatecznym podstawową terminologię z zakresu prawa o posłudze nauczania, przepisy dotyczące tej posługi i podstawową literaturę przedmiotu; w ograniczonym stopniu potrafi korzystać z literatury przedmiotu, samodzielnie interpretować przepisy dotyczące posługi nauczania i stosować je w praktyce; w dostatecznym stopniu potrafi wykonywać zadania z zakresu prawa o posłudze nauczania w Kościele.
4 (db) - w stopniu dobrym zna terminologię z zakresu prawa o posłudze nauczania, przepisy dotyczące tej posługi i podstawową literaturę przedmiotu; w stopniu wystarczającym potrafi: korzystać z literatury przedmiotu, samodzielnie interpretować przepisy dotyczące posługi nauczania i stosować je w praktyce; w stopniu wystarczającym potrafi wykonywać zadania z zakresu prawa o posłudze nauczania w Kościele.
5 (bdb) - zna terminologię z zakresu prawa o posłudze nauczania, przepisy dotyczące tej posługi i podstawową literaturę przedmiotu; potrafi w pełni korzystać z literatury przedmiotu, samodzielnie interpretować przepisy dotyczące posługi nauczania i stosować je w praktyce; potrafi wypełniać zadania z zakresu prawa o posłudze nauczania w Kościele.
Uwagi:
1) aktywna obecność na zajęciach oraz platformie moodle - przy realizacji tematu metodą B-learning - jest promowana dodatkiem do oceny końcowej (0,25; 0,50; 0,75 lub 1.00);
2) ocena za opracowanie aktualnego zagadnienia i przedstawienie go na zajęciach może stanowić do 50% oceny końcowej lub formę uzupełnienia 1 nieobecności.

Metody weryfikacji: Egzamin, praca pisemna, obserwacja, sprawdzenie umiejętności praktycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kodeks Prawa Kanonicznego 1983, kan. 747-833.
Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich Ex Corde Ecclesiae (15.08.1990).
Franciszek pp., Konstytucja Apostolska Veritatis Gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (8.12.2017) + załączniki.
Franciszek pp., Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie (24.11.2013).
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Pallotinum 2002.
Kongregacja Nauki Wiary, Wyjaśnienia doktrynalne dotyczące końcowej części formuły Professio fidei (29.06.1998).
Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (2001).
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej (14.10.2017).
A. Domaszk, Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej, „Seminare. Poszukiwania Naukowe”, 34(2013), s. 81-95.
P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, Księga III Nauczycielskie zadanie Kościoła, Księga IV Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986.
J. Syryjczyk, Przepowiadanie słowa Bożego i nauczanie katechetyczne według norm nowego prawa kościelnego, w: Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 1985, s. 126-138.
T. Rakoczy, Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu, Lublin 2007.
Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, red. J. Krajczyński, A. Domaszk, Płock 2016.
Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Krukowski [i in.], Radom 2010.
+ Wydawane w ciągu roku akademickiego nowe dokumenty Kościoła odnoszące się do przedmiotu (aktualizacja).

Literatura uzupełniająca:
Kongregacja Edukacji Katolickiej, Studia prawa kanonicznego w świetle reformy procesu małżeńskiego, 29.04.2018.
Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Homiletic Directory, Vatican City 2014.
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 9 czerwca 2018 roku.
H. Misztal, Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele Zachodnim, Wyd. KUL, Lublin 2001.
K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy, Kraków 2002.
A.G. URRU, La funzione d‘insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, ed. 3, Angelicum Univ. Press, Roma 2018.
J. A. Fuentes, La función de enseñar en el Derecho de la Iglesia, EUNSA 2017.
R. CALLEJO DE PAZ, La función de enseńar en el derecho y en la vida de la Iglesia, Madrid 2013.
C.J. ERRÁZURIZ M., La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa, Roma, 2012.
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA (cur.), Fede, Evangelizzazione e Diritto canonico, Roma 2014.
+ Podawana w czasie zajęć dla pogłębienia omawianych zagadnień.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin