Zarys prawa kanonicznego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie prawa kanonicznego Kościoła katolickiego.
C2- Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, a także umiejętności systemowej interpretacji przepisów prawnych.
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności stosowania praktycznego przepisów prawa kanonicznego.
Wymagania wstępne
W1 - Zainteresowanie problematyką systemem prawa kanonicznego;
W2 - Umiejętność interpretacji norm prawnych.
W3 - Podstawowa znajomość prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych K_W01.
2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie K_U02;
2. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii K_U04;
3. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin K_U07.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01;
2. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością K_K04.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną,
Analiza norm prawnych z dyskusją.
Treści programowe przedmiotu
1. Teoria i teologia prawa kanonicznego.
2. Źródła prawa kanonicznego.
3. Elementy ustroju hierarchicznego Kościoła katolickiego.
4. Przepisy dotyczące przekazywania doktryny.
5. Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych.
6. Wprowadzenie do kościelnego prawa majątkowego.
7. Elementy kościelnego prawa karnego.
8. Wprowadzenie do prawa procesowego.
9. Kościelne prawo karne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu prawa kanonicznego
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źródłowej

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa kanonicznego
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu prawa kanonicznego
(U)- Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa kanonicznego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do skomplikowanych kazusów

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Weryfikacja założonych efektów kształcenia odbywa się na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustnego, który odbywa się w okresie letniej sesji egzaminacyjnej.
Egzamin składa się z 3 pytań otwartych przygotowanych wcześniej przez pracownika naukowego. Student losuje trzy pytania, na które ma przewidziany czas na przygotowanie odpowiedzi. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana w skali 0-10 pkt. Ocena końcowa stanowi sumę punków uzyskanych z odpowiedzi na każde pytanie według następującej skali punków:
27-30 punktów ocena 5.0 (bdb)
24-26 punktów ocena 4,5 (db+)
21-23 punktów ocena 4.0 (db)
19-20 punktów ocena 3,5 (dst+)
15-18 punktów ocena 3.0 (dst)
0-14 punktów ocena 2.0 (ndst)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła:
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), II, pp. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 82 (1990), pp. 1033-1363; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez Papieża Jana Pawła II, przekład polski L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Lublin 2002.
Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen gentium (21.11.1964), AAS 57 (1965), pp. 5-75, tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104-166.
Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem (18.11.1965), AAS 58 (1966), pp. 757-787; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 377-401.
II Polski Synod Plenarny 1991-1999, Poznań 2001.


Literatura:
Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
Dzięga A., Elementy strukturalne kanonicznego sądowego procesu spornego, w: Veritati Salvicae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin, red. W. Wenz. Wrocław 2002, s. 101-115.
Greszata M., Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007.
Kacprzyk W., Sitarz M. (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Lublin 2006.
Kaleta P. Kościelne prawo majątkowe, Lublin 2014.
Krukowski J. (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Poznań 2005.
Krukowski J., Sitarz M. (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Lublin 2004.
Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990.
Sitarz M., Romanko A., Wasilewicz U., Zając P. (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, t. 2, Lublin 2013.
Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego, Warszawa 2001.
Syryjczyk J., Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin