Ekonomia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Rubaj
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji, definicji i pojęć z zakresu makro i mikroekonomii oraz wybranych zagadnień dotyczących problematyki międzynarodowej. Szczegółowe cele zajęć są następujące:
1. Wprowadzenie do problematyki gospodarczej w ujęciu makro i mikroekonomicznym;
2. Znajomość zasad funkcjonowania rynku i zachodzących na nim procesów;
3. Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących polityki gospodarczej;
4. Wprowadzenie do tematu prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem podstawowych problemów i uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych;
5. Przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu ekonomii międzynarodowej.
Wymagania wstępne
1. Zdolność logicznego myślenia oraz kojarzenia faktów i związków przyczynowo skutkowych;
2. Podstawowa znajomość zagadnień i problemów ekonomicznych;
3. Znajomość podstawowych problemów i procesów międzynarodowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
W1. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice ekonomii w systemie nauk oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz;
W2. Zna i rozumie aparat pojęciowy wykorzystywany we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych, podejmowanych w ramach głównych nurtów ekonomicznych;
W3. Ma poszerzoną wiedzą w zakresie międzynarodowych determinantów procesów ekonomicznych;

Umiejętności:
U1. Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych;
U2. Potrafi zaproponować rozwiązanie problemów natury ekonomicznej oraz organizacyjno-zarządczej, inspirowanych praktyką gospodarczą;
U3. Posiada umiejętność prezentowania (w formie ustnej oraz pisemnej) wypowiedzi - własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów.

Kompetencje społeczne:
K1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności;
K2. Potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej;
K3. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy.
Metody dydaktyczne
1. Prezentacja wiadomości w formie autorskiego wykładu;
2. Prowadzenie notatek oraz zadawanie pytań podczas zajęć;
3. Korzystanie z literatury źródłowej;
4. Indywidualne studia literaturowe w oparciu o literaturę uzupełniającą;
5. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych dotyczących gospodarki i zachodzących w niej procesów na podstawie aktualnych informacji prasowych i internetowych.
Treści programowe przedmiotu
I Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii - makro i mikroekonomia oraz ekonomia międzynarodowa. Przykłady współczesnych problemów gospodarczych.

II Gospodarka w ujęciu makroekonomicznym - podstawowe zagadnienia i wskaźniki:
1. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne - PKB, PNB, PNN i metodologie ich liczenia;
2. Wzrost gospodarczy - interpretacja pojęcia, sposoby pomiaru dynamiki zmian, konsekwencje gospodarcze, polityczne i społeczne;
3. Inflacja i bezrobocie;
4. Finanse publiczne - deficyt budżetowy i dług publiczny. Kryteria konwergencji;
5. Bilans płatniczy i jego struktura.

III Mikroekonomiczne ujęcie procesów gospodarczych:
1. Rynek - definicja, charakterystyka, podział i przykłady;
2. Funkcjonowanie rynku - popyt i podaż, jako podstawowe procesy ekonomiczne;
3. Prawa popytu i podaży oraz cena równowagi rynkowej i ich graficzna interpretacja;
4. Struktury rynkowe - monopol, monopson i oligopol;
5. Konkurencja rynkowa i jej teoretyczne i praktyczne konsekwencje.

IV Podstawowe zagadnienia i problemy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:
1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej;
2. Sposoby finansowania i kredytowania działalności biznesowej;
3. Rynki kapitałowe - podstawowe informacje dotyczące giełdy i notowanych na niej instrumentów finansowych.

V Wybrane problemy ekonomii międzynarodowej:
1. Wymiana gospodarcza z zagranicą - korzyści makro i mikroekonomiczne;
2. Formy handlu zagranicznego;
3. Kurs walutowy i jego determinanty;
4. Instrumenty zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej.

VI Podsumowanie wiadomości i omówienie zagadnień egzaminacyjnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Bardzo dobra znajomość zagadnień podanych w tematach wykładów wraz z pogłębionymi studiami na temat gospodarki i procesów gospodarczych na podstawie literatury uzupełniającej - OCENA BARDZO DOBRA;
Znajomość problemów zawartych w tematach wykładów na poziomie dobrym - OCENA DOBRA;
Podstawowa wiedza i znajomość głównych problemów z zakresu ekonomii międzynarodowej - OCENA DOSTATECZNA;
Brak znajomości podstawowych informacji z zakresu ekonomii międzynarodowej oraz informacji zawartych w tematach wykładów - OCENA NIEDOSTATECZNA.

Oceny z egzaminu wystawiane będą według następującej punktacji:
91% - 100%: 5,0
85% - 90%: 4,5
76% - 84%: 4,0
70% - 75%: 3,5
60% - 69%: 3,0
0% - 59%: 2,0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Milewski Roman (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016;
2. Krugman Paul, Robin Wells, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018;
3. Krugman Pauj, Robin Wells, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018;
4. Rynarzewski Tomasz, Zielińska-Głębocka Anna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:
1. Mućko Przemysław, Sokół Aneta, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2015;
2. Daszkiewicz Nelly, Konkurencyjność - poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2008;
3. Marciniak Stefan, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010;
4. Misala Józef, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2011;
5. Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Ekonomia Międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007;
6. Sławik Karol, Działalność gospodarcza - kluczowe problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007;
7. Mellor Robert (i wsp.) Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2011;
8. Kamińska Agata, Działalność gospodarcza 542 pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013.

Strony internetowe:
www.bankier.pl
www.money.pl
www.biznes.onet.pl
www.gpw.gov.pl
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin