Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Pogłębienie poznania karnego prawa materialnego i przepisów procedury karnej i administracyjnej w celu poprawnego przygotowania się do napisania i obrony pracy magisterskiej z zakresu Kościelnego prawa karnego oraz kościelnego postępowania karnego i administracyjnego.
Wymagania wstępne
w1 - wiedza z przedmiotu: kościelne prawo karne materialne
w2 - wiedza z przedmiotu: kościelny proces karny
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
- pozyskanie wiedzy o najnowszych badanych zagadnieniach z obszarów kościelnego prawa karnego i procedury karnej K2A_W03; K2A_W11; K2A_W14.
- zapoznanie z najnowszą metodyką i metodologią dotyczącą prowadzenia badań naukowych oraz pozyskiwanie i wykorzystywanie tej wiedzy dla dziedziny prowadzonych badań K2A_W05.

UMIEJĘTNOŚCI:
- studenci uczą się pisania pracy naukowej na podstawie źródeł i literatury oraz prawidłowego wyciągania wniosków, redagowania syntezy omawianych zagadnień K2A_U06; K2A_U05;
- studenci poznają kryteria doboru źródeł wykorzystywanych w pracy naukowej K2A_U05;
- studenci nabywają umiejętności przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów K2A_U10;
- uczestnicy seminarium własnymi badaniami wnoszą samodzielny wkład do zasobów wiedzy poprzez krytyczną analizę, zakwalifikowanie i ocenę podejmowanego zagadnienia oraz podanie prawidłowego jego rozwiązania K2A_U11; K2A_U05.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
- sumienność, rzetelność, szacunek dla prawdy, sprawiedliwość, autentyczność, umiłowanie Kościoła i jego misji w świecie, skłonność do prowadzenia dialogu, a także wrażliwość na nauczanie Magisterium Kościoła KA2_K03; KA2_K04;
- swoim działaniu zachowują się oryginalnie i twórczo posługując się instrumentami prowadzonych badań, wykorzystując najnowsze metody i rozwiązania KA2_K01;
- wyrabiając w sobie takie postawy uczestnicy zajęć przyczyniają się do podnoszenia etosu pracy naukowej. Ponadto wyrabiają sobie postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro całej wspólnoty KA2_K06.
Metody dydaktyczne
Metoda historyczno-prawna i dogmatyczna. Praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu, forma dialogowana, dyskusja, referowanie tematów, dyskusja nad planem, czytanie i wspólna \"krytyka / redakcja\" wybranych fragmentów przygotowywanej pracy.
Treści programowe przedmiotu
***
Władza karania w Kościele.
Przestępstwo kościelne w ogólności.
Podmiot sankcji karnych w Kościele.
Kara kościelna i jej wymierzanie.
Ustanie kar kościelnych.
Środki zmierzające do zapobieżenia sporów administracyjnych.
Rekurs hierarchiczny.
Rekurs sporno-administracyjny do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej.

***
Wprowadzenie do pisania prac naukowych: ustalenie dziedziny i poznanie problematyki badawczej.
Wybór tematów.
Zbieranie literatury do pracy, przygotowanie materiału do pracy.
Analiza zebranej literatury.
Tworzenie planu pracy.
Pisanie pierwszej redakcji pracy naukowej.
Praktyczne przygotowanie pracy magisterskiej.
Dyskusja nad wykonywanymi zadaniami badawczymi, omawianie poszczególnych prac dyplomowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena negatywna:
W - student nie posiada wiedzy związanej z kierunkiem badań
U - student nie potrafi zastosować metody naukowej
K - student nie nabył przygotowania do pracy naukowej

Ocena pozytywna:
W - student posiada wiedzę związaną z kierunkiem badań
U - student potrafi zastosować metodę naukową
K - student nabył przygotowanie do pracy naukowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Z. Grocholewski, Posoborowy rozwój sprawiedliwości administracyjnej w Kościele, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(2000), s. 11-34.
2. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011.
3. A.G. Miziński, Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim, \"Prawo, Administracja, Kościół” 1/2 (2005), s. 139-167.
4. A.G. Miziński, Motyw rekursu sądowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 15 (2005), s. 233-247.
5. A.G. Miziński, Dowodzenie w rekursie sporno-administracyjnym według przepisów «Lex Propria» Sygnatury Apostolskiej, w: \"Dowodzenie w procesach kościelnych\", red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, s. 9-31.
6. K. Mikołajczuk, Death Penalty Dilemmas. Selected Issues, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 10, s. 23-40.
7. K. Mikołajczuk, Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny, „Studia Prawnicze KUL” 65 (2016), n. 1, s. 81-106.
8. K. Mikołajczuk, Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 231-241.
9. K. Mikołajczuk, Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 10, s. 115-125.
10. J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, \"Prawo Kanoniczne\" 28 (1985), n. 1-2, s. 85-96.
11. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.
12. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008.
13. J.A. Renken, The Penal Law of the Roman Catholic Chuch. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015.
14. I. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978.
15. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009.
16. K. Graczyk, Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999.
17. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.
18. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2006.
19. Zasady pisowni słownictwa religijnego, (red.) R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A.G. Miziński, Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, “Roczniki Nauk Prawnych” 15 (2005), n. 1, s. 417-435.
2. A.G. Miziński, Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., w: K. Burczak (red.), „Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, Lublin 2006, s. 61-92.
3. H. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991.
4. Zasady opracowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw (przykłady).
5. Zasady wydawania prac dyplomowych w KUL (i innych uczelniach).
6. Słowniki; Encyklopedie itp.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych