Prawo wykroczeń (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Damian Szeleszczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie związków prawa wykroczeń z prawem karnym
C2 - umiejętność wykorzystania przepisów prawa wykroczeń do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów prawnych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość przepisów kodeksu karnego
W2 - umiejętność interpretacji przepisów z uwzględnieniem specyfiki przepisów prawa karnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
KOD DLA KIERUNKU w zakresie WIEDZY
K_W03 Zna podstawowymi pojęcia z zakresu prawa wykroczeń
.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu prawa wykroczeń, hierarchii norm prawnych oraz zna ogólne zasady tworzenia prawa wykroczeń i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność)
K_W07 Zna podstawowe instytucje prawa wykroczeń oraz ma pogłębiona wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji z zakresu prawa wykroczeń.

K_W08 Zna relacje między organami orzekającymi w sprawach o wykroczenia a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej.

K_W09 Zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości i ich wpływ na prawo wykroczeń.

K_W10 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa wykroczeń (orzecznictwo).

K_W12 Zna normy proceduralne dotyczących wykroczeń i proces ich stosowania.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych i analizować ich powiązanie z odpowiedzialnością za wykroczenia.

K_U02 Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa wykroczeń w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych

K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu prawa wykroczeń, w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych

K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologiach (ICT)

K_U05 Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury
K_U07 Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące prawa wykroczeń, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin

K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa wykroczeń, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznego podsumowania i oceny wybranych problemów.

K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego.

K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja,
Oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, dyskurs; samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
Modele odpowiedzialności za wykroczenia, ewolucja polskiego prawa wykroczeń
Źródła i zasady prawa wykroczeń, definicja oraz struktura wykroczeń.
Okoliczności wyłączające bezprawność oraz winę, formy popełnienia wykroczeń
Kary i inne środki reakcji na wykroczenia, zasady ich wymiaru.
Część szczególna kodeksu wykroczeń: wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia,
Część szczególna kodeksu wykroczeń: wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, osobie, zdrowiu, mieniu,
Pozostałe wykroczenia z Kodeksu wykroczeń
Pozakodeksowe prawo wykrocze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu oraz merytoryczna poprawność opracowania eseju dotyczcego jednego z wybranych wykroceń. Test wielokrotnego wyboru, liczący ok. 20 pytań obejmujących zagadnienia z części ogólnej Kodeksu wykroczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Wykłady, Kodeks wykroczeń, oraz inne ustawy dotyczące tematów zajęć wraz z wybranymi orzeczeniami sądowymi.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2015, A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012, T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012, M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2008.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę