Prawo nieletnich (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Sławomir Hypś
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1.- Zapoznanie się z system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w Polsce.
C2.- Swobodne posługiwanie się terminologią prawniczą i rozumienie podstawowych instytucji postępowania w sprawach nieletnich.
C3.- Zapoznanie się z aktualnymi tendencjami rozwoju prawa nieletnich na Świecie.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów III-V roku studiów stacjonarnych. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego, potwierdzoną zaliczeniem przedmiotu „Prawo karne”.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W01 K _W02 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu prawa nieletnich w systemie nauk prawnych i społecznych. Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawa nieletnich oraz głównych kierunkach jego ewolucji.
K_W03 K_W04 K_W05 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa i postępowania w sprawach nieletnich. Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa nieletnich oraz zna i rozumie zasady jego wykładni.
K_W06 K_W07 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa nieletnich oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w postępowaniu w sprawach nieletnich, a także o różnych rodzajach instytucji wykorzystywanych w postępowaniu w sprawach nieletnich zna i rozumie sposoby ich funkcjonowania.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o standardach międzynarodowych w zakresie prawa nieletnich, w szczególności co do środków wychowawczych mających zastosowanie wobec nieletnich.
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz w sposób prawidłowy zakwalifikować je w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa nieletnich w celu analizowania i interpretowania zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawa nieletnich w celu rozumienia i analizy zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zjawiska przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz prognozować ich skutki prawne.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu prawa nieletnich
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się w zakresie poszerzania wiedzy o zjawisku przestępczości i demoralizacji nieletnich.
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania w zakresie wykładni i stosowania norm prawa nieletnich, dba o terminową i efektywną realizację zadań.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy z dziećmi w różnym stopniu zdemoralizowanymi.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład.
Oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, tablice.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, analiza prawna, dyskurs.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie prawa nieletnich, Cechy i funkcje prawa nieletnich, Zasady prawa nieletnich, Ewolucja prawa nieletnich, Modele postępowania z nieletnimi, Odpowiedzialność karna nieletnich, Pojęcie nieletniego, Demoralizacja nieletnich, Przestępczość nieletnich, System środków stosowanych wobec nieletnich, Charakter (tryb) postępowania wobec nieletnich, Działania Policji przed wszczęciem postępowania, Wszczęcie postępowania, Postępowanie wyjaśniające, Postępowanie rozpoznawcze, Postępowanie odwoławcze, Postępowanie wykonawcze, Konwencja o Prawach Dziecka, Dziecko w prawie konstytucyjnym, cywilnym i administracyjnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przedstawienie na piśmie rozstrzygnięcia kazusu z zakresu prawa nieletnich (50%) i zaliczenie pisemnego testu kończącego zajęcia (50%).
Zaliczenie na ocenę Rozstrzygnięcie kazusu jest oceniane w skali 2,0-5,0.
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu. Test jest oceniany w skali 2,0-5,0.
Warunkiem uzyskania na zaliczeniu oceny 3.0 jest uzyskanie średniej arytmetycznej z rozstrzygnięcia kazusu i testu powyżej 3,0.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A. Grześkowiak, Postępowanie w sprawach nieletnich. Polskie prawo nieletnich, Toruń 1986;
2. P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2007;
3. A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002;
4. R. G. Hałas, Odpowiedzialność karna nieletniego, Lublin 2006.
5. B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich: od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007.
6. A. Wilkowska-Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę