Prawo cywilne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Widło prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest specjalizacja i pogłębienie wiedzy w dziedzinie prawa prywatnego, poznanie piśmiennictwa i orzecznictwa, metod wykładni oraz przygotowanie i napisanie pracy magisterskiej
Wymagania wstępne
Dobra orientacja w prawie cywilnym, dobra średnia z przedmiotów dot. prawa cywilnego ewentualnie wykazanie determinacji uczestnictwa w zajęciach
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI
K_W01 Zna podstawy prawa prywatnego
K_W02 Rozumie funkcjonowanie prawa prywatnego w systemie prawa i w życiu społecznym
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi poruszać się w systemie instytucjonalnym prawa prywatnego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa prywatnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K_K01 Jest świadomy znaczenia prawa prywatnego w systemie prawa
K_K02 Potrafi pracować w zespole zajmującym się problematyką prawa prywatnego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, metody dialogowe, metody warsztatowe, metody problemowe. Dyskusja, symulacja rozpraw
Treści programowe przedmiotu
Seminarium magisterskie pomaga studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, międzynarodowego prawa prywatnego. Podczas seminarium magisterskiego podawane są wymogi formalne i merytoryczne, jakim praca magisterska powinna odpowiadać. Ustalany jest temat i plan pracy, dokonuje się poprawek przygotowanej pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, prezentacja zadanych materiałów, napisanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004; J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, 2001.
System Prawa Prywatnego [red] Z. Radwański, Tomy 0d I do 20 C
Artykuły i orzeczenia na bieżąco zadawane na zajęciach
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem