Kościelny proces karny (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przez poznanie przepisów dotyczących kanonicznych procedur karnych przygotowanie studentów do pełnienia różnych funkcji w kanonicznym procesie karnym.
C2 - Poprzez znajomość zagadnień dotyczących środków odwoławczych od wadliwych aktów administracyjnych i procedur administracyjnych w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, przygotowanie studentów do praktycznego ich stosowania w poradnictwie prawnym lub w kościelnych procesach administracyjnych.
Wymagania wstępne
Słuchacze winni dysponować ogólną wiedzą o procesie kanonicznym (materia przedmiotu dotyczy procesu specjalnego) oraz wiedzą z zakresu kościelnego prawa materialnego (z uwagi na przedmiot dowodzenia w postępowaniu karnym).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
- studenci zdobywają wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego zarówno w ujęciu historycznym, jak i w aktualnych przepisach prawnych K2A_W11; K2A_W14;
- studenci poznają poszczególne instytucje procesowe, podmioty i przedmiot postępowania karnego oraz procedury, możliwe do zastosowania, przy wymierzaniu lub deklarowaniu kar kanonicznych i środków karnych K2A_W11; K2A_W14;

UMIEJĘTNOŚCI:
- studenci przygotowują się do praktycznego stosowania poznanej wiedzy w poradnictwie prawnym oraz w kościelnych procesach karnych K2A_U03; K2A_U08;
- studenci nabywają umiejętności prowadzenia przedprocesowych porad prawnych, pisania pism obrończych, prowadzenia twórczego i owocnego dialogu z innymi uczestnikami procesu karnego K2A_U04; K2A_U05; K2A_U08
- studenci przygotowują się do pełnienia funkcji, notariusza, sędziego, promotora sprawiedliwości oraz biegłego w kanonicznym procesie karnym K2A_U05; K2A_U08;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
- zajęcia przyczyniają się do kształtowania świadomych postaw prawników - kanonistów odpowiedzialnych za zachowanie dyscypliny w Kościele i za sprawiedliwość w wymierzaniu bądź deklarowaniu sankcji karnych K2A_K04; K2A_K08.
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji oraz rozwiązywania kazusów; metoda historyczna oraz dogmatyczno – prawna; praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Zarys rozwoju postępowania karnego w Kościele.
Wstępne pojęcia dotyczące procesu karnego.
Przedmiot kanonicznego procesu karnego.
Przesłanki kanonicznego postępowania karnego.
Oskarżenie i doniesienie o przestępstwie.
Dochodzenie wstępne: natura i czynności prawne.
Nagana sądowa oraz inne środki karne konieczne do ważnego wymierzenia cenzury.
Proces karno - sądowy.
Proces karno - administracyjny.
Środki odwoławcze: apelacja, rekurs.
Skarga sporna o naprawienie szkód wynikłych z przestępstwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu Kościelnego procesu karnego
(U) - Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy z prawa kanonicznego do analizy norm prawnych z zakresu Kościelnego procesu karnego
(K) - Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i terminy występujące w Kościelnym procesie karnym
(U) - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę nabytą w innych dziedzinach prawa, potrzebną do prawidłowego zastosowania w Kościelnym procesie karnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami głoszonymi przez Kościół

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i terminów występujących w Kościelnym procesie karnym
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z innych dziedzin prawa kanonicznego do właściwej interpretacji norm prawnych w Kościelnym procesie karnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie pojęcia i terminy z zakresu Kościelnego procesu karnego oraz zapoznał się z literaturą przedmiotu
(U) - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa kanonicznego i w pogłębiony sposób analizować przepisy w Kościelnym procesie karnym
(K) - Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. A.G. Miziński, Natura, Przedmiot i Podmioty Dochodzenia Wstępnego w Kanonicznym Postępowaniu Karnym, „Prawo, Administracja, Kościół” 5 (2001), s. 51-89.
2. A.G. Miziński, Czynności Prawne w Dochodzeniu Wstępnym Kanonicznego Postępowania Karnego, „Prawo, Administracja, Kościół” 6 (2001), s. 119-158.
3. A.G. Miziński, Elementy Kanonicznego procesu karno-administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 13 (2003) n. 2, s. 127-159.
4. A.G. Miziński, Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, „Prawo, Administracja, Kościół” 2-3 (2002), s. 141-174.
5. K. Mikołajczuk, Death Penalty Dilemmas. Selected Issues, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 10, s. 23-40.
6. K. Mikołajczuk, Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny, „Studia Prawnicze KUL” 65 (2016), n. 1, s. 81-106.
7. K. Mikołajczuk, Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 231-241.
8. K. Mikołajczuk, Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 10, s. 115-125.
9. T. Pawluk, Kanoniczny proces karny, Warszawa 1978.
10. J. Syryjczyk, Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, PK 34 (1991), nn. 3-4, s. 147-163.
11. J.A. Renken, The Penal Law of the Roman Catholic Chuch. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A.G. Miziński, Wymierzanie kar dekretem pozasądowym – między normą a jej aplikacją, „Roczniki Nauk Prawnych” XVI, 1(2006), s. 219-243.
2. T. Pawluk, Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego, „Studia Warmińskie” 8 (1971), s. 225-311.
3. T. Pawluk, „Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II”, t. IV, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990.
4. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, Kraków 2011.
5. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, (red.) J. Krukowski, t. V, Poznań 2007.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelny proces karny
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji