Kryminalistyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Dzierżanowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminalistyki, jej specyfiką i znaczeniem oraz z historią kryminalistyki.
C2 - Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchania, okazania, badania poligraficznego, hipnozy kryminalnej, narkoanalizy, identyfikacji kryminalistycznej, przedmiotu i zakresu opinii biegłego, wartości diagnostycznej metody, wartości dowodowej metody, daktyloskopii, badania osmologicznego, identyfikacji narzędzi, identyfikacji śladów ruchu pojazdów i śladów stóp, registratur policyjnych.
C3 - Prezentacja metod i narzędzi pozyskiwania danych dotyczących kryminalistyki oraz zrozumienia i umiejętnego interpretowania wyników badań przeprowadzanych przez biegłych.
Wymagania wstępne
W1 - Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 - Zna terminologię z zakresu kryminalistyki, jej specyfikę oraz znaczenie kryminalistyki.

K_W07 - Ma podstawową wiedzę z zakresu oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchania, okazania, badania poligraficznego, hipnozy kryminalnej, narkoanalizy, identyfikacji kryminalistycznej, przedmiotu i zakresu opinii biegłego, wartości diagnostycznej metody, wartości dowodowej metody, daktyloskopii, badania osmologicznego, identyfikacji narzędzi, identyfikacji śladów ruchu pojazdów i śladów stóp, registratur policyjnych.

K_W10 - Zna metody i narzędzia pozyskiwania danych dotyczących kryminalistyki, w tym interpretowania wyników opinii biegłych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 - Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu kryminalistyki, w szczególności wiedzę dotyczącą: oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchania, okazania, badania poligraficznego, hipnozy kryminalnej, narkoanalizy, identyfikacji kryminalistycznej, przedmiotu i zakresu opinii biegłego, wartości diagnostycznej metody, wartości dowodowej metody, daktyloskopii, badania osmologicznego, identyfikacji narzędzi, identyfikacji śladów ruchu pojazdów i śladów stóp, registratur policyjnych.
K_U03 - Potrafi używać pojęć stosowanych w kryminalistyce w celu zrozumienia rozwoju kryminalistyki i zmian w niej zachodzących.
K_U09, K_U10 - Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań.
K_U04 - Potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń
i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu.
K_U07 - Potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią z zakresu kryminalistyki, korzystając z dorobku kryminalistyki jak i innych dyscyplin.
K_U08 - Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu kryminalistyki oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (np. uczestnika postępowania karnego, opiniującego), umie przyjmować i wyznaczać zadania, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania.
K_K04 - Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu kryminalistyki.
K_K06 - Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_K07 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Historia kryminalistyki; przedmiot i zakres kryminalistyki; oględziny – reguły prowadzenia, dokumentowanie; kryminalistyczna problematyka przesłuchania; okazanie; hipnoza kryminalistyczna; badania poligraficzne; identyfikacja kryminalistyczna; wartość diagnostyczna i wartość dowodowa metody; biegły i jego opinia; registratury policyjne; kryminalistyczny i procesowy status wybranych metod nauk sądowych (antropometria kryminalistyczna, daktyloskopia, identyfikacja osmologiczna, identyfikacja narzędzi, identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp); warunki dowodowego dopuszczenia nowych metod i technik badawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne. Ocena z zaliczenia – numeryczna w skali od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny:
2.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na mniej niż 50% zadanych pytań.
3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
3.5 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 60% zadanych pytań.
4.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 70% zadanych pytań.
4.5 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 80% zadanych pytań.
5.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 90% i 100% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2016.
2. B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2017.
3. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009.
4.E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka-czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008.
5 .J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
1.K. Juszka, Jakość czynności kryminalistycznych, Lublin 2007.
2.M. Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007.
3.E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003.
4.J. Wójcikiewicz, Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000.
5.T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 1998.
6.J. Widacki, Stulecie krakowskich detektywów, Warszawa 1987.
7.J. Thorwald, Godzina detektywów, Kraków 2010.
8.J. Thorwald, Stulecie detektywów, Kraków 2009.
9.J. Dzierżanowska, Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej, Lublin 2010.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę