Kościelne prawo majątkowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z prawem majątkowym Kościoła Katolickiego w Polsce
C2 – Kształtowanie studentów umiejętności analitycznego myślenia i syntetycznej interpretacji przepisów prawnych w zakresie prawa majątkowego
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstaw prawa kanonicznego.
W2 - Podstawowa znajomość języka łacińskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna odpowiednie przepisy prawne, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji (K2A_W01; K2A_W05; K2A_W07).
2. Student rozumie funkcjonowanie poszczególnych instytucji w Kościele związanych z władzą kościelną oraz administracją dobrami kościelnymi (K2_W08).

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować przepisy z zakresu dóbr doczesnych Kościoła (K2A_U01; K2A_02).
2. Student potrafi zastosować przepisy do konkretnych przypadków (kazusów) (K2A_U08; K2A_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele (K2A_K04).
2. Student postępuje zgodnie z zasadami etyki (K2A_K06).
3. Student jest zdolny do wykonywania kościelnych urzędów prawniczych (K2A_K02; K2A_K07).
Metody dydaktyczne
Wykład dyskusyjny, wykład z prezentacją multimedialną; dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie dóbr kościelnych oraz cele główne dóbr kościelnych.
2. Pomioty uprawnione do nabywania, posiadania, zarządzania i alienowania dóbr kościelnych.
3. Legalne sposoby nabywania dóbr doczesnych.
4. Akty zarządzania zwyczajnego i zarządzania nadzwyczajnego.
5. Instytucja przedawnienia w zakresie dóbr kościelnych.
5. Instytucja beneficjów.
6. Kompetencje nadzorcze ordynariusza w zakresie zarządzania dobrami kościelnymi.
7. Kolegialne organy doradcze w zarządzaniu dobrami kościelnymi.
8. Wynagrodzenie osób świeckich w kościelnych jednostkach administracyjnych.
9. Kanonizacja ustaw państwowych w zakresie umów i zobowiązań.
10. Alienacja majątku kościelnego.
11. Dzierżawa oraz najem dóbr kościelnych.
12. Pobożne rozporządzenia woli.
13. Instytucja powiernictwa.
14. Pobożne fundacje autonomiczne oraz nieautonomiczne.
15. Redukcja fundacyjnych zobowiązań mszalnych.
16. Zmiany rozporządzeń wiernych na cele pobożne.
17. Zagadnienie reprezentacji kościelnych osóbr prawnych w zawieraniu zobowiązań finansowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kościelnego prawa majątkowego.
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa.
(K) - Student nie potrafi wskazać na źródła obowiązujących norm prawnych.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z kościelnego prawa majątkowego.
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa.
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu kościelnego prawa majątkowego.
(U) - Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa.
(K) - Student potrafi zaaplikować przepisy prawado prostych kazusów.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu kościelnego prawa majątkowego oraz zna ich odniesienie świeckiego porządku prawnego.
(U) - Student potrafi zastosować wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa.
(K) - Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do złożonych kazusów prawnych.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Weryfikacja założonych efektów kształcenia odbywa się na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustnego, który odbywa się w okresie letniej sesji egzaminacyjnej.
Egzamin składa się z 3 pytań otwartych przygotowanych wcześniej przez pracownika naukowego. Student losuje trzy pytania, na które ma przewidziany czas na przygotowanie odpowiedzi. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana w skali 0-10 pkt. Ocena końcowa stanowi sumę punków uzyskanych z odpowiedzi na każde pytanie według następującej skali punków:
27-30 punktów ocena 5.0 (bdb)
24-26 punktów ocena 4,5 (db+)
21-23 punktów ocena 4.0 (db)
19-20 punktów ocena 3,5 (dst+)
15-18 punktów ocena 3.0 (dst)
0-14 punktów ocena 2.0 (ndst)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), II, pp. 1–317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi, w: http://episkopat.pl/dokumenty/6918.1,Instrukcja_KEP_w_sprawie_zarzadzania_dobrami_doczesnymi_Kosciola.html
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.


Literatura uzupełniająca:
Aznar Gil F.R., La administración de los bienes temporales de la Iglesia, Salamanca 1993.
Begus C., Diritto patrimoniale canonico, Città del Vaticano 2007.
Chiappetta L., Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, t. II, Bologna 2011.
De Paolis V., I beni temporali della Chiesa, Bologna 2011.
De Paolis V., Los bienes temporales de la Iglesia, Madrid 2012.
Dubiel S., The Principal Criteria that Should Govern the Administration of Ecclesiastical Goods, [w:] The Temporal Goods of the Church. Selected Issues, red. S. Dubiel, P. Kaleta, London 2016, s. 101-112.
Domaszk A., Dobra doczesne Kościoła, Warszawa 2016.
Dullak K., Troska biskupa o dobra doczesne Kościoła w świetle norm wybranych diecezji polskich, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. I, Warszawa 2009, s. 323-341.
Kaleta P., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga V. Dobra Doczesne Kościoła, tom IV/1, red. J. Krukowski, Pallotinum, Poznań 2018.
Kaleta P., Ecclesiastical Patrimonial Law, Manchester 2015.
Kaleta P., Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, Lublin 2017.
Kaleta P., Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe, \"Prawo Kanoniczne\" 58 (2015) nr 3, s. 117-135.
López Alarcón M., Dobra doczesne Kościoła, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 929-982.
Maida A.J., Cafardi N.J., Church Property. Church Finance and Church-Related Corporations. A Canon Law Handbook, St. Louis 1984.
Morrisey F.G., De los bienes temporales y de su administración, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. II/2,Pamplona 2002, s. 1595-1613.
Morrisey F.G., Temporal Goods and Their Administration, [w:] Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodrígues-Ocaña, t. II, Chicago 2004, s. 1662-1671.
Renken J.A., Church Property. A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada, Ottawa 2009.
Schouppe J.P., Derecho patrimonial canonico, Pamplona 2007.
Świto L., Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010.
Tomkiewicz M., Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Olsztyn 2013.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo majątkowe
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji