Finanse samorządu terytorialnego (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Rafał Sura prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z metodami badań naukowych, ich skutecznością i wartością poznawczą.
C2 - Wykorzystanie w praktyce, podczas pisania poszczególnych części pracy dyplomowej metod i narzędzi badawczych.
C3 - Złożenie samodzielnie napisanej, poprawnej technicznie i merytorycznie pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Prawo administracyjne,
W2 - Bardzo dobra znajomość przedmiotu: Prawo finansów publicznych
W3 - Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX lub Legalis,
W4 - Umiejętność korzystania z fachowej literatury prawniczej oraz ze zbiorów orzecznictwa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W16 - Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), z nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy dyplomowej,
K_U05 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów materialnego prawa administracyjnego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy dyplomowej,
K_U07 - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy dyplomowej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, nauki administracji,
K_U09 - Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów,
K_U11 - Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego,
K_U 12 - Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy dyplomowej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie,
K_K06 - Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura.
Oglądowe: prezentacje prac dyplomowych, orzecznictwo, analiza aktów prawnych, pisma organów administracji publicznej.

Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy dyplomowej, przygotowywanie opisów bibliograficznych, porządkowanie wykazu źródeł.
Treści programowe przedmiotu
Praktyczne wykorzystanie metodyki pisania pracy dyplomowej na poziomie uniwersyteckim.
Nabycie umiejętności zbierania i porządkowania materiałów naukowych w celu przygotowania i obrony pracy dyplomowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia przedmiotu:
Semestr I – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestr II przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi jednego rozdziału pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Kraków 2007,
3. Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy dyplomowej.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem