Proseminarium (proseminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zapoznanie z metodologią pracy naukowej
C2 - przedstawienie problematyki praw autorskich
C3- samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
Założenia: Proseminarium dla studentów III roku prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
KOD DLA KIERUNKU w zakresie WIEDZY Student
K_W10 posiada wiedzę na temat metod i narzędzi badawczych w prawoznawstwie
K_W15 posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących prowadzenia badań naukowych i ich publikowania
K_W16 posiada wiedzę na temat pojęcia i zakresu ochrony prawa autorskiego
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników badań pozwalających rozwiązać problemy prawne (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury)
K_U09 posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tezy, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań i ocen wybranych problemów
K_U11 posiada umiejętność przygotowywania pracy magisterskiej w języku polskim dotyczącej szczegółowych zagadnień z wybranych dziedzin prawa
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji w obszarze prawa.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), potrafi wyznaczać zadań badawcze oraz realizować je
K_K07 rzetelnie i odpowiedzialnie traktuje problemy prawne w pracy badawczej
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, lektura;

Oglądowe: prezentacja prac magisterskich.

Praktyczne: praca w grupach, ćwiczenie umiejętności pisania pracy magisterskiej
Treści programowe przedmiotu
Metodologia pisania pracy magisterskiej: metody badawcze stosowane w prawoznawstwie, budowa pracy magisterskiej, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii, sposoby konstruowania tematu pracy magisterskiej oraz technika pisania poszczególnych części dysertacji, podstawowe wiadomości na temat prawa autorskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1 pisemna praca zaliczeniowa. Ocena pracy zaliczeniowej numeryczna w skali od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie odpowiedzi na 50 % zadanych pytań oraz uzyskanie oceny 3.0 z pracy zaliczeniowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007;
J. Jadacki, Jak studiować filozofię, Warszawa 1997.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem