Proseminarium (proseminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celami proseminarium są (C):
1 - przybliżenie Studentowi podstawowych metod pisania prac dyplomowych w tym pracy magisterskiej;
2 - zaznajomienie Studenta z metodą sporządzania przypisów oraz bibliografii;
3 - zapoznanie Studenta z technicznymi zasadami pisania prac dyplomowych;
4 - przygotowanie przez Studenta pracy proseminaryjnej.
Wymagania wstępne
Student posiada wiedzę ogólną pozwalającą na rozpoczęcie prac nad przygotowywaniem pracy proseminaryjnej. Proseminarium dedykowane jest dla Studentów III r.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W01;
2. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa K_W03;
3. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości - K_W10.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych K_U03;
2. Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury ) K_U05;
3. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów - K_U09;
Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin - K_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności K_K06;
2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. K_K07;
3. Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K08.
Metody dydaktyczne
Słowne:
- przygotowanie referatu na wybrany temat;
- dyskusja.
Praktyczne:
- praca w grupach;
Treści programowe przedmiotu
Celem proseminarium jest przygotowanie Studenta do przygotowania pracy proseminaryjnej oraz zapoznanie z zasadami pisania pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Każdy Student zobowiązany jest wybrać, w porozumieniu z prowadzącym, temat pracy proseminaryjnej, następnie wygłosić referatu na temat związany z pracą proseminaryjną i ostatecznie przedłożyć pracę proseminaryjną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podestawowa:
1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2009;
2. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem