Prawo konstytucyjne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ilona Grądzka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie podstawowych pojęć, zasad i instytucji prawa konstytucyjnego z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji
C2 - znajomość procedur tworzenia konstytucji i innych źródeł prawa
C3 - rozumienie miejsca i znaczenia konstytucji w systemie prawnym oraz jej znaczenia dla statusu prawnego człowieka i obywatela a także systemu władzy publicznej;
C4 - dokładne poznanie unormowania obowiązującej konstytucji w kontekście systemowym, polskim i międzynarodowym
C5 - poznanie zachodzących zmian i tendencji rozwojowych prawa konstytucyjnego, także w warunkach integracji europejskiej
Wymagania wstępne
w1 - Wykład przeznaczony jest dla studentów II roku studiów.
w2 - Studenci powinni już posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wstępu do nauki o państwie i prawie (m.in. znajomość istoty organizacji państwowej i legitymizacji władzy; umiejętność analizy i interpretacji tekstów prawnych), oraz historii prawa i ustroju państw, w tym historii polskiego prawa konstytucyjnego (od Konstytucji 3 Maja 1791 do Konstytucji PRL z 1952);
W3 - przydatna umiejętność korzystania z komputera i systemów informacji prawnej, w tym baz polskich aktów normatywnych i orzecznictwa konstytucyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01Identyfikuje miejsce i znaczenie nauki prawa konstytucyjnego w systemie nauk, rozumie i wyjaśnia jego relacje do innych dyscyplin nauk prawnych
K_W02 Ma wiedzę o genezie i kształtowaniu się kluczowych instytucji prawa konstytucyjnego, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa konstytucyjnego; rozumie kontekst historyczny ukształtowanych instytucji prawnych we współczesnym systemie prawnym
K_W03Zna terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, opisuje jego specyfikę, potrafi scharakteryzować obowiązujący system polskiego prawa konstytucyjnego oraz jego znaczenie i oddziaływanie na inne gałęzie prawa
K_W04 Posiada pełną znajomość systemu źródeł prawa konstytucyjnego oraz hierarchii norm w systemie prawnym, w tym zasad tworzenia prawa i przebiegu procesu legislacyjnego, a także kryteriów badania konstytucyjności (legalności) aktów normatywnych i zachowań osób pełniących funkcje publiczne
K_W05 Posiada znajomość metod i narzędzi ustalania stanu prawa obowiązującego oraz dorobku orzecznictwa sądowo-konstytucyjnego, zna i rozumie metody i specyfikę wykładni prawa konstytucyjnego
K_W06 Posiada wiedzę o cechach i funkcjach konstytucji oraz prawa konstytucyjnego, rozumie zasady ich funkcjonowania w życiu społecznym oraz w podstawowym zakresie polityczne uwarunkowania procesu tworzenia i stosowania prawa
K_W07 Zna przedmiot regulacji obowiązującego prawa konstytucyjnego oraz ma pogłębioną wiedzę o jego kluczowych instytucjach prawnych i ich praktycznym funkcjonowaniu

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01, K_U02 Potrafi dokonywać trafnych obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów z obszaru prawa konstytucyjnego w ich powiązaniu z innymi dziedzinami prawa, adekwatnie wykorzystując swą wiedzę teoretyczną
K_U03 Posiada umiejętność właściwego posługiwania się pojęciami prawa konstytucyjnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych i społecznych
K_U04 Potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym pozaakademickich
K_U05 Identyfikuje i formułuje problemy prawne, dobierając właściwe metody i narzędzia badawcze (interpretacja przepisów, wyszukiwanie i wykorzystanie orzecznictwa oraz literatury naukowej), potrafi zaprezentować oraz bronić wyników zaprojektowanych i dokonanych przez siebie rozwiązań problemów prawnych na gruncie prawa konstytucyjnego
K_U06 Trafnie klasyfikuje oraz analizuje i wyciąga wnioski dotyczące uwarunkowań i przebiegu procesów oraz zjawisk normowanych przez konstytucję
K_U08 Używa adekwatnie i ze zrozumieniem specjalistycznego języka prawnego, precyzyjnie i jasno formułuje wypowiedzi oraz komunikuje się także z osobami niemającymi przygotowania prawniczego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01, K_K_06 Znając zjawisko ewolucji (inflacji) prawa, wielopoziomowość współczesnych systemów prawnych oraz stały rozwój nauk prawnych ma krytyczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dlatego zachowując postawę otwartości rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i doskonalenia umiejętności, potrafi i konsekwentnie dąży do podnoszenia swych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności
K_K02, K_K05 Rozumiejąc znaczenie współdziałania, chce i potrafi odpowiedzialnie współpracować w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań, które najlepiej służą osiągnięciu założonego celu, także w obszarze projektów społecznych, uwzględniając zakres oraz wartość ich skutków
K_K04 Rozumie i dąży do najwyższego poziomu profesjonalizmu, kieruje się przekonaniem o bezwzględnym poszanowaniu zasad etyki i godności zawodowej w każdej wykonywanej profesji prawniczej bądź innej
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja w grupie studentów z prowadzącym zajęcia, przygotowywanie na piśmie i wygłaszanie przez studentów referatów na ćwiczeniach
Oglądowe: możliwość prezentacji multimedialnej niektórych zagadnień, jak ewolucja konstytucyjnego ustroju państwa, schematy organizacji systemu organów władzy publicznej, przebieg procedur konstytucyjnych: drogi ustawodawczej, tworzenia Rady Ministrów, postępowania przed TK i in.
Praktyczne: opracowywanie konkretnych kazusów, postępowań i rozstrzygnięć, w tym analiza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie, przedmiot regulacji i cechy konstytucji; źródła prawa konstytucyjnego; zasady i gwarancje konstytucyjne; konstytucyjny system III Rzeczypospolitej; wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela oraz środki ich ochrony; system prawny RP; system organów władzy publicznej (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, kontroli i ochrony prawnej; zasady samorządu terytorialnego)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny W ewentualnym terminie poprawkowym, 5 pytań, minimum poprawnych odpowiedzi dla zaliczenia egzaminu: 3 = 60%, skala punktów/ocen: 1-2 pkt = 2 (niedostateczny), 3 pkt = 3,0 (dostateczny), 4 pkt = 4,0, 5 pkt = 5,0 (bardzo dobry)
Egzamin pisemny Test jednokrotnego wyboru obejmujący 50 zagadnień, z uwzględnieniem elementów problemowych (uzupełnienie bądź uzasadnienie odpo- wiedzi); minimum poprawnych odpowiedzi dla zaliczenia egzaminu: 30 pkt = 60%, maksimum: 50 pkt = 100%; skala punktów/ocen: 0-29 pkt = 2 (niedostateczny), 30-34 pkt = 3,0 (dostateczny), 35-38 pkt = 3,5 (dostateczny +), 39-42 pkt = 4,0 (dobry), 43-46 pkt = 4,5 (dobry+), 47-50 pkt = 5,0 (bardzo dobry)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa L.Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011 (wyd. 15); P.Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008; B.Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008
uzupełniająca D.Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009; M.Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012; Warszawa 2008; D.Dudek, Z.Husak, G.Kowalski, W.Lis, Konstytucyjny system organów państwa, Warszawa 2012
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin