Prawo handlowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
w zakresie wiedzy – pogłębianie wiedzy w zakresie prawa handlowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i dorobku doktryny
w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
w zakresie umiejętności – wypracowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się relewantnym materiałem normatywnym, prowadzenia badań bibliograficznych i przygotowywania zwartych wypowiedzi pisemnych i ustnych
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: zgodnie z ogólnymi wymogami rozpoczęcia studiów doktoranckich; ponadto szczególne kompetencje merytoryczne w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz wstępne określenie profilu przyszłej działalności naukowej
CELE
w zakresie wiedzy – pogłębienie wiedzy w zakresie węzłowych problemów prawa handlowego oraz metodologii badań naukowych
w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
w zakresie umiejętności – samodzielna analiza problemów naukowych połączona wraz z przedstawieniem własnej argumentacji i wskazaniem rozwiązań takich problemów, umiejętność samodzielnego konstruowania kolejnych etapów rozprawy doktorskiej – tematyka, temat, konspekt, spis treści, tekst.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna techniki i metody pozyskiwania danych, umożliwiające opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa handlowego (K_W10 )

zna zasady i normy etyczne obowiązujące w nauce (K_W15)

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (własności intelektualnej) (K_W16 )

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności przy wykorzystaniu różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w tym nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej. (K_U04).

posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa handlowego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej. (K_U05).
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych oraz politycznych w zakresie prawa handlowego, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej. (K_U06).
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu prawa handlowego i tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku prawa handlowego jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego. (K_U07).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. (K_K01)

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania (K_K02).
Metody dydaktyczne
dyskusja, case study, prezentacja multimedialna, wystąpienie, przygotowywanie i prezentacja wypowiedzi ustnych i pisemnych
Treści programowe przedmiotu
Metodologiczne podstawy pracy naukowej.
Zasady prowadzenia i dokumentowania badań naukowych w zakresie prawa.
Metody badawcze w prawoznawstwie.
Zasady wyboru tematu i konstrukcji rozprawy doktorskiej.
Podmiotowość prawna – pojęcie, metody regulacji.
Pojęcie i rodzaje spółek; źródła i metody regulacji prawa spółek. Powstanie i ustanie spółki. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Członkostwo w spółce – treść, powstanie, ustanie. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Odpowiedzialność za zobowiązania handlowych spółek osobowych. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Kapitał zakładowy a alternatywne sposoby ochrony wierzycieli spółek kapitałowych. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Instytucje prawa handlowego w projekcie księgi I nowego kodeksu cywilnego. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywne uczestnictwo w zajęcia i realizacja zakładanych - na poszczególnych etapach - treści programowych (w tym przygotowywanie wypowiedzi ustnych i pisemnych, publikacje w czasopismach fachowych oraz postęp prac nad rozprawą doktorską).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
LITERATURA PODSTAWOWA:
K. Bilewska, A. Chłopecki (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2016.
A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2017.
Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.
A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2017.
S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V, Warszawa 2005-2015.
System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009, t. 2A i 2B, Prawo spółek handlowych, red. A. Szumański, Warszawa 2018; t. 5. Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2011.
System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016; t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015 i 2016.
Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem