Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Zacharczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z wybranymi działami i zagadnieniami administracyjnego prawa materialnego.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Prawo administracyjne - część ogólna,
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Ustrojowe prawo administracyjne,
W3 - Umiejętność wyszukiwania właściwych aktów prawnych i pracy z aktami prawnymi.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego - K_W07,
2. Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego - K_W08,
3. Ma wiedzę dotyczącą prawnych form działania administracji publicznej w wybranych dziedzinach aktywności tej administracji - K_W13.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii - K_U04,
2. Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty oraz przedmiot - K_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności - K_K01,
2. Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego - K_K02.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny,
dyskusja,
analiza tekstów z dyskusją,
analiza przypadków,
praca w grupach,
rozwiązywanie zadań.
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem ćwiczeń będą zagadnienia dotyczące:
1. Obywatelstwa,
2. Cudzoziemców,
3. Dokumentów paszportowych,
4. Dowodów osobistych,
5. Ewidencji ludności,
6. Aktów stanu cywilnego,
7. Zmiany imienia i nazwiska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W)
Student nie ma wiedzy dotyczącej podmiotów stosunków administracyjno-prawnych.
Student nie posiada wiedzy dotyczącej struktury organów państwa.
(U)
Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności.
Student nie potrafi identyfikować rodzaju oraz charakteru działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Student nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Student nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOSTATECZNA
(W)
Student ma ogólną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu.
Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(U)
Student potrafi z pomocą zdobywać wiedzę i rozwijać częściowo swoje profesjonalne umiejętności.
Student potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Student widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOBRA
(W)
Student ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
Student posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(U)
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i częściowo rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Student potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go scharakteryzować.
(K)
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Student widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
Student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(U)
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Student potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go szeroko scharakteryzować.
(K)
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny i na podstawie zidentyfikowanych braków podejmuje się ich uzupełnienia.
Student widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia odbywać będzie się w wyniku przeprowadzenia 3 kolokwiów, w formie pisemnej oraz innych przejawów aktywności.
Pytania na kolokwium wymagały będą udzielenia odpowiedzi opisowych. Jednym z zadań może być kazus.
Ocena z kolokwium uzależniona będzie od ilości zdobytych punktów, zgodnie z poniższym przelicznikiem:
od 90 % punktów - ocena bardzo dobra,
od 85 % punktów - ocena dobra +,
od 75 % punktów - ocena dobra,
od 70 % punktów - ocena dostateczna +,
od 60 % punktów - ocena dostateczna,
poniżej 60 % punktów - ocena niedostateczna.

Ocena końcowa z przedmiotu będzie wystawiana na podstawie wyników kolokwium, a także obecności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2017

LITERATURA DODATKOWA:
1. M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
2. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2006
3. Prawo administracyjne. Część materialna, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2004
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Materialne prawo administracyjne
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.