Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Znajomość definicji teologii moralnej i jej szczegółowa analiza.
Umiejętność rozwiązywania fundamentalnych problemów moralnych.
Umiejętność analizy aktualnych dokumentów Kościoła.
Ukazanie wybranych problemów moralnych i ich ocena w świetle nauki Kościoła.
Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, szczególnie tymi, które będą przydatne w przyszłej pracy jako prawnika. Przedstawienie tych problemów pod kątem prawa.
Poznanie podstawowych
Wymagania wstępne
Znajomość aktualnych dokumentów Kościoła poruszających tematy moralne.
Poznanie definicji i terminologii związanej z teologią moralną.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Pogłębiona terminologia, definicja prawa kanonicznego, znajomość podstawowych dokumentów Kościoła na dany temat - K2A-W01
Rozszerzona wiedza o charakterze prawa kanonicznego, także o literaturę obcojęzyczną -K2A-W02
Znajomość aksjologii, umiejętność interpretacji prawa, poznanie sposób interpretacji - K2A-W04
W sposób właściwy uporządkowana wiedza na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w teologii moralnej, etyka zawodów prawniczych - K2A-W16
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność wskazania i wyjaśnienia źródeł teologii moralnej i odniesienia ich do prawa kanonicznego K2A-U01
Umiejętność w sposób jasny, precyzyjny wypowiadania się na tematy moralne, właściwa ich ocena etyczna - K2A-U05
Umiejętność prezentowania własnych poglądów moralnych, używanie odpowiedniej argumentacji podczas przedstawiania swoich poglądów K2A-U06
Umiejętność samodzielnej oceny problemu prawno-etycznego K2A-U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Pogłębiona wiedza, potrzeba stałego dokształcania w dziedzinie moralnej K2A-K01
docenienie teologii moralne w życiu Kościoła i jej rola w porządku społeczeństwa K2A-K03
Wrażliwość na problemy moralne, szuka porady u specjalistów w wypadku poważnych wątpliwości K2A-K05
Świadomość odpowiedzialności za Kościół w różnych jego wymiarach K2A-K08
Metody dydaktyczne
Analiza dokumentów nauki Kościoła.
Dyskusja.
Rozwiązywanie różnego rodzaju zaistniałych sytuacji moralnych.
Opis zaistniałych sytuacji moralnych.
Treści programowe przedmiotu
Istota i pojęcia teologii moralnej: źródła teologii moralnej, stosunek teologii moralnej do innych nauk szczegółowych z uwzględnieniem Prawa Kanonicznego
Podstawowe założenia antropologii chrześcijańskiej
Normatywny wyraz powołania Bożego. Prawo moralne
Subiektywna norma moralności - Sumienie
Moralna specyfika aktu ludzkiego
Odrzucenie powołania Bożego – grzech
Wybrane zagadnienia z etyki życia seksualnego, małżeńskiego oraz bioetyki
Podstawowe dyrektywy moralne w zakresie miłości siebie. Ciało i kultura cielesna
Aksjologiczny wymiar powołania Bożego. Dobro moralne
Chrześcijańskie odniesienie do bliźniego w duchu miłości i sprawiedliwości. Zasady ogólne
Chrześcijańskie odniesienie do bliźniego w duchu miłości i sprawiedliwości. Życie bliźniego
Chrześcijańskie odniesienie do bliźniego w duchu miłości i sprawiedliwości. Niematerialne dobra osobowe bliźniego. Dobra materialne. Eutanazja
Małżeństwo – Rodzina. Powołanie do miłości małżeńskiej
Nierozerwalność małżeńska. Wspólnota rodzinna
Naród i Kraj Rodzinny
Radosne i przykre doświadczenia życiowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
Wiedza: brak znajomości podstawowych dokumentów Kościoła dotyczących omawianych zagadnień; nieznajomość terminologii, definicji fundamentalnych zagadnień.
Umiejętności: nieznajomość źródeł teologii moralnej; nie potrafi właściwie, zgodnie z nauka Kościoła ocenić problemy etyczne; nie potrafi prezentować własnych poglądów i przedstawić właściwej argumentacji.
Kompetencje społeczne: nie widać dokształcania się w danej dziedzinie moralnej; nie szuka sposobu uzupełnienia swoich braków u specjalistów; brak świadomości odpowiedzialności za Kościół.
ocena dostateczna:
Wiedza: posiada właściwą wiedzę, zna terminologię, definicję.
Umiejętności: zna podstawowe źródła teologii moralnej; potrafi jasno wyrażać swoje poglądy.
Kompetencje społeczne: dostrzega wartość teologii moralnej w życiu społeczeństwa; wrazliwy na problemy moralne.
ocena dobra.
Wiedza: oprócz terminologii, definicji, winien posiadać rozszerzoną wiedzę z teologii moralnej, znajomość aksjologii, umiejętność analizy dokumentów
Umiejętności: właściwe wyjaśnianie źródeł teologii moralnej i jej odniesienie do innych nauk, szczególnie prawa, umiejętność prezentowania swoich poglądów w życiu codziennym, ale także podczas pisania tekstów naukowy.
ocena bardzo dobra,
Wiedza: znajomość definicji, terminologii, właściwa analiza dokumentów Kościoła na aktualne problemy moralne, właściwa argumentacja i ocena moralna zaistniałych problemów, znajomość także literatury obcojęzycznej, umiejętność dokonywania analizy prawd etyczno-prawnych
Umiejętności: znajomość źródeł teologii moralnej i ich odniesienie do innych dyscyplin; właściwa ocena moralna danego problemu, zgodna z nauczaniem Kościoła, umiejętność prezentowania problemów podczas dyskusji, znajomość właściwej argumentacji, samodzielna ocena prawno-etyczna danego problemu
Kompetencje społeczne: pogłębiona wiedza, stałe dokształcanie, szukanie pomocy u specjalistów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
2. Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.
3. Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. Poprawione, Poznań 2002.
4. Encyklika Pawła VI: Humanae Vitae.
5. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II: Familiaris Consortio.
6. Benedykt XVI: Encyklika Deus Caritas est. O miłości chrześcijańskiej.
7.Kongregacja Nauki Wiary: List do Biskupów Kościoła Katolickiego o Współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie.
7. Encyklika Franciszka Lumen Fidei
8. S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998.
9. S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999.
10.S. Olejnik, Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000.
11. R. Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992.
12. W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997.
13. J. Zabielski. Podstawy chrześcijańskiej moralnosci. Teologia moralna fundamentalna. Białystok 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000..
2.F. Greniuk, Ogólne zasady życia moralnego, w: Być chrześcijaninem dziś, Lublin 1992, s. 271-289.
3.J. Nagórny, szczególowe zasady życia moralnego, w: Być chrześcijaninem dziś, Lublin 1992, s. 321-347.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę