Materialne prawo administracyjne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Zacharczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z wybranymi działami i zagadnieniami administracyjnego prawa materialnego.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Prawo administracyjne - część ogólna,
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Ustrojowe prawo administracyjne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego,
K_W08 Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii,
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty oraz przedmiot.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,
K_K02 Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
Metody dydaktyczne
Wykład
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie materialnego prawa administracyjnego jako części prawa administracyjnego,
Systematyka materialnego prawa administracyjnego,
Administracyjne prawo zbiorowe (zgromadzenia, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W)
Nie ma wiedzy dotyczącej podmiotów stosunków administracyjno-prawnych.
Nie posiada wiedzy dotyczącej struktury organów państwa.
(U)
Nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności.
Nie potrafi identyfikować rodzaju oraz charakteru działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOSTATECZNA
(W)
Ma ogólną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu.
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi z pomocą zdobywać wiedzę i rozwijać częściowo swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOBRA
(W)
Ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
Posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i częściowo rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go scharakteryzować.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go szeroko scharakteryzować.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny i na podstawie zidentyfikowanych braków podejmuje się ich uzupełnienia.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

LITERATURA DODATKOWA:
1. M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013,
2. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009,
3. Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Materialne prawo administracyjne
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.