Ustrojowe prawo administracyjne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jan Izdebski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z wybranymi działami i zagadnieniami ustrojowego prawa administracyjnego
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych zagadnień prawa administracyjnego (część ogólna)
W2 - znajomość struktury administracji publicznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W1 znajomość terminologii ustrojowego prawa administracyjnego
K_W2 znajomość celów funkcjonowania organów administracji publicznej
K_W3 sudent określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, z nowoczesnych technologii
K_U02 - Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty oraz przedmiot

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura.

Oglądowe: orzecznictwo, analiza aktów prawnych, pisma organów administracji publicznej.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie organu administracji publicznej, klasyfikacja organów administracji publicznej
2. Zasady powiązań pomiędzy podmiotami administracji publicznej, struktura administracji publicznej
3. Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie
4. Terenowe organy administracji rządowej
5. Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych
6. Samorząd terytorialny w Polsce (reaktywowanie, atrybuty)
7. Gmina, powiat, województwo (pojęcie, zakres działania i zadania, organy, nadzór)
8. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
9. Samorządowe kolegia odwoławcze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena nieodstateczna
(W) student nie zna podstawowych pojęć z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz budowy aparatu administracyjnego
(U) student nie potrafi dokonywać wykładni omawianych aktów normatywnych
(K) student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
ocena dostateczna
(W) student zna podstawowe pojęcia z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz zarys budowy aparatu administracyjnego
(U) student potrafi dokonać częściowej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
ocena dobra
(W) student zna większość pojęć z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz budowę aparatu administracyjnego
(U) student potrafi dokonać analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy oraz potrafi ją skutecznie zrealizować
ocena bardzo dobra
(W) student zna wszystkie pojęcia z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz biegle budowę aparatu administracyjnego
(U) student potrafi dokonać biegłej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), 2013. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa
Dolnicki B., 2012. Samorząd terytorialny,Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red. nauk.), 2013. Wyd. Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zimmermann J., 2014. Prawo administracyjne, Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin