Prawo karne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa karnego.
C2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.
C3. Prezentacja zasad prawa autorskiego.
C4. Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej.
C5. Wyrobienie umiejętności stosowania specjalistycznego języka prawniczego i umiejętności samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów.
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku kierunku Prawo. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa karnego. Studenci powinni posiadać wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa karnego, w szczególności: zasad odpowiedzialności karnej, wymiaru środków penalnych, typologii przestępstw w Kodeksie karnym i umiejętności w zakresie wykładni przepisów karnych oraz analizy orzecznictwa sądów w sprawach karnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: Student:
K_W 10. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych w postaci aktów prawnych, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa karnego.
K_W15. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych, np. prokuratora, adwokata.
K_W 16. Zna i rozumie zasady prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI: Student:
K_U04. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05. Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów penalnych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U07. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin, np. kryminologii, kryminalistyki, medycyny sądowej.
K_U08 . Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie prawa karnego.
K_U09. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań i oceny wybranych problemów.
K_U11. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa karnego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student:
K_K01. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K07. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie zestawień bibliograficznych,
Treści programowe przedmiotu
Przedstawienie wymogów merytorycznych, metodologicznych i formalnych dotyczących pracy magisterskiej; wybór zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy badawczej; analiza zebranej bibliografii; opracowanie planu pracy magisterskiej; prezentacja tez i planu pracy magisterskiej oraz zgromadzonej bibliografii na zajęciach; przedstawienie przez każdego uczestnika na seminarium fragmentu pracy magisterskiej, dyskusja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry VIII-IX przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Prawo karne (Skrypty Becka), pod red. A. Grześkowiak, K. Wiaka, wyd. 5, Warszawa 2015.
Kodeks karny - Komentarz (Duże Komentarze Becka - Edycja Limitowana), red. A. Grześkowiak, K. Wiak, wyd. 5, Warszawa 2017
System Prawa Karnego – Wydawnictwo C.H. BECK
Nowelizacja prawa karnego. Komentarz, pod. red. W. Wróbla, Warszawa 2015
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej, orzecznictwo sądowe
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem