Prawo ochrony danych osobowych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - WIEDZA:
1. Przybliżenie studentom terminologii prawniczej z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz wiedzy o źródłach prawa, jak również zapoznanie z ogólnymi zasadami stosowania przepisów prawa ochrony danych osobowych;
2. wyjaśnienie specyfiki instytucji prawnych z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz organu właściwego w tych sprawach;
3. przybliżenie wiedzy o obowiązkach podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz uprawnieniach osób, których dane poddawane są przetwarzaniu;
4. zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju prawa ochrony danych osobowych.

C2 - UMIEJĘTNOŚCI:
1. Wyrobienie umiejętności w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analiza ich powiązań z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony danych osobowych;
2. wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w szczególności wiedzy dotyczącej podstawowej terminologii prawa ochrony danych osobowych;
3. wyrobienie umiejętności w zakresie używania pojęć stosowanych w prawie ochrony danych osobowych w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących;
4. wyrobienie umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców oraz innych uczestników obrotu wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych;
5. wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i w piśmie terminologią z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak i używanie tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami

C3 - KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
1. wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny działalności organów Państwa w odniesieniu do podmiotów przetwarzających dane osobowe;
2. wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.
3. wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz obowiązujące normy prawne;
K_W04 ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu prawa ochrony danych osobowych i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady stosowania przepisów prawa ochrony danych osobowych;
K_W07 ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnych z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz pogłębioną w odniesieniu do organu ochrony danych;
K_W08 ma podstawową wiedzę o relacjach między organami Państwa a przedsiębiorcami w kontekście wymogów prawa ochrony danych osobowych o charakterze publicznoprawnym w skali krajowej oraz międzynarodowej;
K_W10 zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł prawa ochrony danych osobowych oraz orzecznictwa, w celu omówienia instytucji prawa ochrony danych osobowych

UMIEJĘTNOŚCI
student
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony danych osobowych;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w szczególności wiedzę dotyczącą podstawowej terminologii prawa ochrony danych osobowych, podstawowych obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, uprawnień osób, których dane poddawane są przetwarzaniu oraz odpowiedzialności za bezprawne przetwarzanie danych osobowych;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie ochrony danych osobowych w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami prawa ochrony danych osobowych, w tym w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców oraz innych uczestników obrotu wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych;
K_U07 potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i w piśmie terminologią z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w celu wyjaśnienia i opisu rozwiązań prawnych z zakresu prawa ochrony danych osobowych
K_U09, K_U10 Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa ochrony danych osobowych
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności dotyczącą prawa ochrony danych osobowych
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
Oglądowe: prezentacja multimedialna, orzecznictwo
Praktyczne: kazusy, analiza prawna, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Przedstawienie prawnych aspektów przetwarzania i ochrony danych osobowych. W ramach zajęć analizie poddawane są m.in. następujące zagadnienia: podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, status i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obowiązki administratorów danych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Analizy dokonywane są w oparciu o akty normatywne. Uzupełnieniem teoretyczno-prawnych analiz są przykłady praktycznego zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów z tego zakresu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test z połączeniem elementów opisowych pytań. Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Literatura uzupełniająca:
P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz: Ochrona danych osobowych. Komentarz; Warszawa 2015;
P. Fajgielski: Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, [w:] S. Fundowicz (red.): \\\"Studia z Prawa Publicznego, t. 1. Współczesne problemy prawa publicznego\\\", Lublin 1999
P. Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę