Prawo handlowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dariusz Bucior
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
w zakresie wiedzy – pogłębianie wiedzy w zakresie prawa handlowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
w zakresie umiejętności – wypracowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się relewantnym materiałem normatywnym, prowadzenia badań bibliograficznych i przygotowywania zwartych wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa handlowego. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa cywilnego oraz elementarne z prawa handlowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna techniki i metody pozyskiwania danych, umożliwiające opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa handlowego (K_W10 )

zna zasady i normy etyczne obowiązujące w nauce (K_W15)

zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (własności intelektualnej) (K_W16 )


UMIEJĘTNOŚCI
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności przy wykorzystaniu różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w tym nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej. (K_U04).

posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa handlowego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej. (K_U05).
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych oraz politycznych w zakresie prawa handlowego, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej. (K_U06).
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu prawa handlowego i tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku prawa handlowego jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego. (K_U07).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. (K_K01)

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania (K_K02).

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. (K_K07).
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura

Oglądowe: pokaz, tablice, przykładowe prace magisterskie oraz teksty prawnicze, prezentacja multimedialna

Praktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; samodzielne przygotowywanie artykułów, glos, skróconych opracowań zagadnienia prawnego.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie przedsiębiorcy (na tle KH, KC i projektu Ks. I nowego KC).
Spółka cywila de lege lata i de lege ferenda
Spółka cicha (na tle KH i KC).
Podmiotowość prawna spółek handlowych
Kapitał zakładowy i jego funkcje. Kapitał zakładowy a inne kapitały własne spółek kapitałowych.
Odpowiedzialność za zobowiązania handlowych spółek osobowych.
Członkostwo w spółce: pojęcie, charakter prawny, prawa i obowiązki wspólników.
Struktura majątkowo-kapitałowa spółek kapitałowych.
Odpowiedzialność członków organu i wspólników spółek kapitałowych.
Procedura rejestracyjna spółek handlowych i propozycje jej reformy.
Ustawowy ustrój majątkowy małżonków a status wspólnika spółki handlowej.
System rejestracji przedsiębiorców.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywna obecność na zajęciach (max. dwie nieobecności w semestrze). W semestrze zimowym woderacja dyskusji na jeden ze wskazanych wyżej tematów. Przygotowanie glosy do orzeczenia SN, TK lub TSUE. W semestrze letnim przedstawienie propozycji tematu pracy magisterskiej; prezentacja konspektu, wyników badań bibliograficznych i podstawowych problemów badawczych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
2. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
3. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2015
4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2017
5. A. Szumański, W. Pyzioł, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2016
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
2. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
3. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.
4. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2017.
5. System prawa prywatnego, t. 16, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016
6. System prawa prywatnego, t. 17a, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015
7. System prawa prywatnego, t. 17b, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016
8. System prawa handlowego, t. 2. red. S. Włodyka, Warszawa 2012
9. Komentarze do Kodeksu spółek handlowych
10. Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem