Prawo administracyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 -w zakresie wiedzy – pogłębianie i systematyzacja wiedzy w zakresie prawa administracyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny
C2 - w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
C3 - w zakresie umiejętności – wypracowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się materiałem normatywnym, prowadzenia badań bibliograficznych i przygotowywania zwartych wypowiedzi pisemnych i ustnych (perspektywa egzaminu dyplomowego)
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów.
W1 - student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego z elementami zarządzania
W2 - student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie postępowania administracyjnego i (elementarne) w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego
W3 - student posiada elementarną wiedzę, umiejętności i postawy społeczne z zakresu prawa konstytucyjnego
W4- zainteresowanie i wola pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie prawa administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
K_W10 - zna techniki i metody pozyskiwania danych, umożliwiające opis struktur i instytucji prawnych właściwych prawu administracyjnemu;
K_W15 - zna zasady i normy etyczne obowiązujące w nauce;
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
K_U04 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności przy wykorzystaniu różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii (ICT), w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej;
K_U05 - posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa administracyjnego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników, pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej,
K_U06 - potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych oraz politycznych w zakresie prawa administracyjnego, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej;
K_U07 - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku prawa administracyjnego jak i innych dyscyplin np. ekonomii, nauki o administracji, prawa cywilnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K_K01 - jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie;
K_K02 - potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania;
K_K07 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Seminarium stanowi połączenie formy wykładowej (w zakresie zasad pisania pracy magisterskiej) oraz warsztatowej (w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów, zarówno techniczno-formalnego procesu pisania pracy, jak i zagadnień merytorycznych).
Treści programowe przedmiotu
I. Formalna część seminarium - zasady pisania pracy magisterskiej
1. Zakreślenie problemu badawczego
2. Poszukiwanie materiału badawczego
3. Dokumentowanie materiału badawczego: aktów prawnych, monografii, prac zbiorowych, artykułów w periodykach, informacji ze stron internetowych
4. Zasady sporządzania przypisów, rodzaje odsyłaczy i metody ich opracowywania
5. Struktura pracy magisterskiej i jej elementy
6. Wstęp i jego składniki
7. Rozdziały, ilość, budowa, zawartość
8. Zakończenie pracy i jego elementy
9. Wykaz źródeł – zasady sporządzania wykazu źródeł


II. Merytoryczna część seminarium:
1. Prezentacja przez uczestników seminarium poszczególnych problemów badawczych i dyskusja
2. Indywidualne konsultacje związane z problemami występującymi podczas procesu przygotowywania prezentacji lub pisania pracy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny zdeterminowane następującymi przesłankami: obecność na seminarium, prezentacja na forum grupy problematyki badawczej oraz planowanej struktury przegotowywanej pracy magisterskiej (sem. zimowy IV rok), wybór tematu pracy i prezentacja jej planu (sem. letni IV rok) oraz przygotowanie 1 rozdziału pracy magisterskiej (sem. zimowy V rok), przygotowanie kompletnej pracy magisterskiej (sem. letni V rok). Kryteria zaliczenia: poprawność formalna i merytoryczna oddanego rozdziału lub całości pracy, prezentacja problematyki pracy na forum uczestników seminarium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa - literatura wskazywana indywidualnie, w zależności od problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:
1. H. Budzeń, Jak przygotować pracę magisterską? Przewodnik metodyczny, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Radom 2000
2. F. Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem