Prawo konstytucyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Dobrowolski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Wiedza:
1. poznanie metod i narzędzi, pozwalających opisywać i analizować zróżnicowane instytucje prawa konstytucyjnego
2. wyjaśnienie pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych
3. zasady i normy etyczne obowiązujące w nauce, w szczególności w zakresie przygotowywania prac pisemnych
C2 Umiejętności:
1. umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, uwzględniając specyfikę prawa konstytucyjnego
2. efektywne korzystanie z różnych źródeł prawa konstytucyjnego; trafna interpretacja przepisów prawnych i orzecznictwa w celu samodzielnego przygotowania prac pisemnych;
3. samodzielne rozwiązywanie problemów prawnych; zdobywanie informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowanie ich, korzystając z bibliografii prawniczej i różnych źródeł przekazu
4. umiejętne posługiwanie się terminologią specjalistyczną z zakresu prawa konstytucyjnego
5. respektowanie roli norm etycznych w przygotowywaniu prac seminaryjnych i dyplomowych oraz wykonywaniu zawodów prawniczych
C3 Kompetencje społeczne:
1. umiejętność organizacji warsztatu pracy oraz twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej
2. krytyczne, ale oparte na szacunku podejście do dorobku naukowego i orzeczniczego w dziedzinie prawa
3. rzetelne i odpowiedzialne podchodzenia do badanych problemów oraz przyjętych zadań
4. powiązanie umiejętności pracy naukowej z praktyką prawniczą i potrzebami społecznymi
Wymagania wstępne
W1 Seminarium przeznaczone jest dla studentów IV i V roku prawa, bliżej zainteresowanych polskim prawem konstytucyjnym;
W2 Wymagana dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, co do zasady udokumentowana zdaniem egzaminu z tego przedmiotu (na II roku) z oceną co najmniej dobrą oraz zaliczenie (na III roku) proseminarium metodologicznego;
W3 W razie konieczności dokonania kwalifikacji (przy nadmiarze chętnych w stosunku do ustalonego przez Uczelnię limitu miejsc) – decyduje wysokość oceny z egzaminu, a w razie ich równości – uzyskanie zaliczeń kierunkowych wykładów i konwersatoriów bądź posiadanie innych dokonań w dziedzinie prawa konstytucyjnego, także pozaakademickich; niezbędna umiejętność korzystania z komputera i systemów informacji prawnej, w tym baz polskich aktów normatywnych i orzecznictwa konstytucyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W - Student w kategorii WIEDZY:
Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa konstytucyjnego, umożliwiające opis i analizę różnorodnych instytucji prawnych, ujmowanych w kontekście systemowym oraz identyfikację rządzących nimi prawidłowości
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych
Zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
U - Student w kategorii UMIEJĘTNOŚCI:
Potrafi zdobywać wiedzę i informacje dotyczące różnych zjawisk, procesów i instytucji prawa konstytucyjnego, trafnie klasyfikuje oraz analizuje i wyciąga wnioski dotyczące uwarunkowań i przebiegu procesów oraz zjawisk normowanych przez konstytucję, korzystając krytycznie z różnych źródeł przekazu (także w językach obcych) oraz nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania odpowiednich materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej
Trafnie identyfikuje i formułuje problemy prawne, dobierając właściwe metody i narzędzia badawcze (interpretacja przepisów, wyszukiwanie i wykorzystanie orzecznictwa oraz literatury naukowej), potrafi zaprezentować oraz bronić wyników zaprojektowanych i dokonanych przez siebie rozwiązań problemów prawnych na gruncie prawa konstytucyjnego, przedstawionych w pracy seminaryjnej oraz dyplomowej
Potrafi samodzielnie stawiać jasne tezy i rozwiązywać problemy prawne na poziomie wymaganym w stosunku do studenckich prac dyplomowych; posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień prawa konstytucyjnego, także w ujęciu historycznym i porównawczym
Używa adekwatnie i ze zrozumieniem specjalistycznego języka prawnego, precyzyjnie i jasno formułuje wypowiedzi oraz komunikuje się, także z osobami niemającymi przygotowania prawniczego
Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w przygotowaniu pracy seminaryjnej, dostrzega, analizuje i rozwiązuje dylematy etyczne
K - Student w kategorii KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (POSTAW):
Znając zjawisko ewolucji (inflacji) prawa, wielopoziomowość współczesnych systemów prawnych oraz stały rozwój nauk prawnych ma krytyczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dlatego zachowując postawę otwartości rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i doskonalenia umiejętności, potrafi i konsekwentnie dąży do podnoszenia swych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności
Rozumiejąc znaczenie współdziałania, chce i potrafi odpowiedzialnie współpracować w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań, które najlepiej służą osiągnięciu założonego celu, także w obszarze projektów społecznych, uwzględniając zakres oraz wartość ich skutków, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie pracy magisterskiej; przyjmuje pełną odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Rozumie i dąży do najwyższego poziomu profesjonalizmu, bezwzględnie szanuje wymogi prawne i etyczne, w tym cudze prawa autorskie, przygotowując pracę dyplomową, jak i w przyszłej wykonywanej pracy zawodowej
Kieruje się poczuciem osobistej odpowiedzialności, na etapie studiowania i pisania pracy dyplomowej oraz późniejszej pracy zawodowej
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja nad wyborem tematu pracy, wygłaszane przez seminarzystów referaty

Oglądowe: prezentacja i analiza przekładów realnych (napisanych i obronionych) prac magisterskich

Praktyczne: wyszukiwanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego sporządzanie wykazu źródeł i literatury, przygotowanie i krytyczna analiza poszczególnych części pracy magisterskiej
Treści programowe przedmiotu
1. Metodyka pisania pracy dyplomowej, zasady kwerendy naukowej, poszukiwania i gromadzenia bibliografii, obejmującej akty normatywne, orzecznictwo oraz literaturę, metody analizy prawnej zgromadzonego materiału, plan i systematyka pracy, zasady sporządzania przypisów oraz bibliografii pracy
2. Pogłębiona charakterystyka wspólnie wybranych przez prowadzącego i uczestników zagadnień prawa konstytucyjnego
3. Odpowiedzialny wybór tematu i sformułowanie tytułu pracy oraz jego przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę Instytutu Prawa WPPKiA KUL
4. Prezentacja prowadzącemu i seminarzystom kolejnych fragmentów prac oraz podstawowych problemów badawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Semestr VII – przygotowanie na piśmie (na stosownym kwestionariuszu) i wygłoszenie na seminarium referatu, zwierającego pogłębioną analizę i ocenę powierzonej mu przez prowadzącego seminarium konkretnej pracy dyplomowej (uprzednio przygotowanej w ramach tego seminarium przez b. studentów)
2. Semestr VIII - wybór tematu pracy magisterskiej i sformułowanie jej tytułu, opracowanie wstępnego planu i wykazu problemów badawczych oraz podstawowej bibliografii pracy; przedstawienie tematu (tytułu) pracy wraz z podaniem zaopiniowanym przez promotora do zatwierdzenia przez Radę Instytutu Prawa WPPKiA KUL
3. Semestr IX - sukcesywne przygotowanie i prezentacja w toku seminarium zebranej i wykorzystanej bibliografii oraz kolejnych napisanych rozdziałów pracy magisterskiej; uwzględnienie koniecznych korekt i poprawek, wskazanych przez promotora
4. Semestr X – sporządzenie, przedstawienie promotorowi i złożenie w dziekanacie kompletnej pracy magisterskiej wraz z wymaganymi załącznikami

Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Zaliczenie bez oceny. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia: Rzetelność, uczciwość naukowa, terminowość, samodzielność i kreatywność oraz poziom merytoryczny wykonania powierzonych zadań, stanowiących wymagane warunki zaliczenia kolejnych semestrów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Semestr VII – przygotowanie na piśmie (na stosownym kwestionariuszu) i wygłoszenie na seminarium referatu, zwierającego pogłębioną analizę i ocenę powierzonej mu przez prowadzącego seminarium konkretnej pracy dyplomowej (uprzednio przygotowanej w ramach tego seminarium przez b. studentów)
2. Semestr VIII - wybór tematu pracy magisterskiej i sformułowanie jej tytułu, opracowanie wstępnego planu i wykazu problemów badawczych oraz podstawowej bibliografii pracy; przedstawienie tematu (tytułu) pracy wraz z podaniem zaopiniowanym przez promotora do zatwierdzenia przez Radę Instytutu Prawa WPPKiA KUL
3. Semestr IX - sukcesywne przygotowanie i prezentacja w toku seminarium zebranej i wykorzystanej bibliografii oraz kolejnych napisanych rozdziałów pracy magisterskiej; uwzględnienie koniecznych korekt i poprawek, wskazanych przez promotora
4. Semestr X – sporządzenie, przedstawienie promotorowi i złożenie w dziekanacie kompletnej pracy magisterskiej wraz z wymaganymi załącznikami

Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Zaliczenie bez oceny. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia: Rzetelność, uczciwość naukowa, terminowość, samodzielność i kreatywność oraz poziom merytoryczny wykonania powierzonych zadań, stanowiących wymagane warunki zaliczenia kolejnych semestrów
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem