Postępowanie cywilne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
w zakresie WIEDZY:
• zapoznanie studentów z metodami i narzędziami pozwalającymi opisywać struktury i instytucje postępowania cywilnego,
• wyjaśnienie pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
• uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności w zakresie przygotowywania prac pisemnych,
• uporządkowanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych i procesu ich stosowania,
• przedstawienie normatywnych i praktycznych aspektów przedsiębiorczości.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
• wyrobienie umiejętności przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, przy uwzględnieniu specyfiki prawa postępowania cywilnego i jego terminologii,
• wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa postępowania cywilnego; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów w celu przygotowania prac pisemnych,
• wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich przy wykorzystaniu różnych źródeł przekazu,
• interpretacja i wykładnia przepisów oraz orzecznictwa w celu rozwiązania problemów prawnych
• analizowanie przyczyn i przebiegu wybranych sytuacji procesowych i wskazywanie ich skutków prawnych
• samodzielne merytoryczne argumentowanie prawnicze,
• wyrobienie umiejętności posługiwania terminologią specjalistyczną z zakresu prawa postępowania cywilnego, wypowiadanie się w sposób precyzyjny przy użyciu języka specjalistycznego
• docenienie roli norm etycznych w przygotowywaniu prac seminaryjnych i wykonywaniu zawodów prawniczych.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
• uświadomienie poziomu wiedzy i potrzeby jej aktualizowania
• ukierunkowanie na odpowiednią ocenę priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania, dbałość o terminową i efektywną realizację zadań jako podstawa funkcjonowania uczestnika postępowania cywilnego
• uświadomienie wagi zachowania się w sposób profesjonalny
• wyrobienie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, wyrobienie umiejętności organizacji warsztatu pracy,
• wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów.
Wymagania wstępne
Seminarium dla studentów IV i V roku prawa zainteresowanych prawem cywilnym materialnym i procesowym.
Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych zagadnień z prawa cywilnego, teorii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY student:
K_W10 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla postępowania cywilnego, pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne, a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W12 ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości
K_W15 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych
K_W16 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student:
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z wiedzą z zakresu postępowania cywilnego
K_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa postępowania cywilnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych stanów faktycznych, w celu przygotowania pracy magisterskiej
K_U03 posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu postępowania cywilnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje prawnicze umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury)
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny rozwoju prawa postępowania cywilnego i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, oraz politycznych i prognozować ich skutki prawne, a także właściwie analizować relacje łączące podmioty prawa cywilnego, w celu przygotowania pracy magisterskiej
K_U07 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień postępowania cywilnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz porozumiewać się nim w sposób precyzyjny i spójny, zarówno ze specjalistami, jak i osobami spoza ich grona
K_U09 potrafi samodzielnie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów i orzecznictwa w zakresie postępowania cywilnego, rozwiązywać problemy prawne, stawiać jasne tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U10 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu postępowania cywilnego w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w konkretnych sytuacjach, w tym zawodowych, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
K_U11 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień prawa postępowania cywilnego
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w przygotowaniu pracy seminaryjnej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student:
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K02, K_K03 umie przyjmować i wyznaczać zadania, pracować w zespole, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie pracy magisterskiej; bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
K_K08 umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
- słowne: wykład, dyskusja, referaty
- oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja prac magisterskich
- praktyczne: sporządzanie wykazu źródeł i literatury, przygotowanie poszczególnych części pracy magisterskiej
Treści programowe przedmiotu
Ogólna charakterystyka prawa postępowania cywilnego.
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu postępowania cywilnego. Zasady wyboru tematu pracy magisterskiej.
Metodyka pisania pracy magisterskiej.
Zasady poszukiwania i rejestrowania materiałów źródłowych i literatury przedmiotu. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Przedstawienie metod badawczych.
Sposób przygotowania planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej.
Prezentacja konspektów prac oraz podstawowych problemów badawczych.
Każdy uczestnik ma możliwość poddania pod dyskusję sformułowania tematu, koncepcji pracy, problemów badawczych i planu pracy, a następnie wykazu źródeł i literatury, kolejne fragmentów części merytorycznej pracy, wstępu i zakończenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie jest uzależnione od aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz postępów w zakresie przygotowania pracy magisterskiej:
semestr VII – przygotowanie referatu na temat proponowanego tematu pracy
semestr VIII – prezentacja najważniejszych problemów badawczych, wykazu źródeł i literatury oraz planu pracy
semestr IX - przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej
semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, wyd. 2, Kraków 2007.
G. Gambarelli, Wspinaczka po profesurę. Przewodnik satelitarny po karierze akademickiej - od upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów, Warszawa 2011.
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. 16, Warszawa 2017.
Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2011.
H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 6 Warszawa 2015.
Postępowanie cywilne, aut. J. Jodłowski i in., wyd. 8, Warszawa 2016.
- komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego

Literatura uzupełniająca:
literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem