Historia administracji (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Katarzyna Maćkowska prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z procesem kształtowania się ustroju administracji centralnej i lokalnej w Polsce i wybranych państwach europejskich.
2. Nabycie umiejętności scharakteryzowania genezy, struktury i kompetencji organów administracyjnych.
Wymagania wstępne
Wiedza historyczne na poziomie egzaminu maturalnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U05 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna, analiza tekstów źródłowych
Treści programowe przedmiotu
Zjawiska i procesy zachodzące w strukturach administracji publicznej. Ewolucja administracji publicznej w Polsce do 1989 roku. Kształtowanie się współczesnego samorządu terytorialnego i sądownictwa administracyjnego w Polsce. Myśl administracyjna i jej wpływ na ustrój administracyjny danego państwa. Narodziny nowoczesnej administracji publicznej.Ewolucja administracji w XX wieku i perspektywy przemian w XXI wieku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zdany pozytywnie egzamin w formie testu. Test jednokrotnego wyboru. Ocena dostateczna 60% pozytywnych odpowiedzi.Ocena dobra 80% poprawnych odpowiedzi. Do 90% ocena dobry plus, powyżej 90% ocena bardzo dobry.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
J.Malec, D.Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
P.Cichoń, M.Hładij, D.Malec, J.Malec, Z.Zarzycki, Historia administracji i myśli administracyjnej - wybór źródeł, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:
W.Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2015.
T.Maciejewski, Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XXw.), Warszawa 2013.
T.Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2011.
Encyklopedia prawa administracyjnego, pod red. M.Domagały, A.Haładyj, S.Wrzoska, str. 11-25, Warszawa 2010.
M.Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.
J.Bardach, B.Leśnodorski, M.Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.
G.Górski, Historia administracji, Warszawa 2002.
H.Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin