Historia ustrojów państw (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Olga Kisiel
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie z ustrojem państw na przestrzeni dziejów, poczynając od starożytności. Ukazanie cech charakterystycznych ówczesnych systemów ustrojowych. Wyrabianie umiejętności logicznego myślenia i analizy tekstów źródłowych z danej epoki.
Wymagania wstępne
Znajomość historii politycznej i gospodarczej na poziomie podstawowym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- Student potrafi przedstawić dawne systemy ustrojowe najważniejszych państw.
- Student zna zasady funkcjonowania wybranych systemów ustrojowych w przeszłości.
- Student rozumie zasady i intencje budowy systemów ustrojowych w poszczególnych epokach.
UMIEJĘTNOŚCI
-Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie interpretacji historycznego tekstu prawnego.
-Student potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach do samodzielnego analizowania źródeł.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
-Student potrafi wykorzystać nowo przyswojoną wiedzę do lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania obecnych systemów ustrojowych.
-Student potrafi ocenić współczesne systemy ustrojowe pod kątem ich przydatności obecnie.
Metody dydaktyczne
dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych, praca w grupach, dyskurs, czytanie literatury przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka ustroju szczepowych państw germańskich i słowiańskich;
2. Monarchie patrymonialne.
3. System feudalny.
4. Państwa w okresie monarchii stanowej i absolutnej.
5. Reformy ustrojowe państw w czasach Oświecenia.
6. Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
7. Francja w dobie Rewolucji i Napoleona.
8. System gabinetowy w Wielkiej Brytanii.
9. Unifikacja państw niemieckich w XIX w.
10. System konstytucyjny we Francji w XVIII i XIX w.
11. Europa w okresie międzywojennym .
12. II wojna światowa i powojenny ład.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student jest przygotowany z poprzednich zajęć oraz na bieżące zajęcia; zaliczone kolokwia na ocenę pozytywną, pozytywne oceny z odpowiedzi, odpowiednia frekwencja na zajęciach, aktywność.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Krasowski K., Krzymkowski M., Sikorska-Dzięgielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca:
Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.
Szczaniecki M., Powszechna Historia Państwa i Prawa, Warszawa 1998.
Górski G., Salmonowicz S., Historia ustrojów państw, Warszawa 2001.
Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Warszawa 2011.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2010;
Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, T. I (966 – 1795), Warszawa 2010;
Korobowicz A, Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772 – 1918), Kraków 2003.
Dyjakowska M., Lipska M., Ćwikła L., Historia ustroju państw w źródłach, Lublin 2001
Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek V-XV w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997.
Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XVI-XVIII w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997.
Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XIX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę