Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Romanko
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie źródeł kościelnego prawa publicznego
C2 Ukazanie jak na przestrzeni wieków kształtowały się relacje państwo – Kościół
C3 Przedstawienie aktualnego stanu w zakresie relacji państwo - Kościół
Wymagania wstępne
W1 Znajomość zagadnień z zakresu kościelnego prawa publicznego
W2 Umiejętność analizowania tekstów doktrynalnych w przedmiocie kościelnego prawa publicznego
W3 Umiejętność interpretacji zasad określających relację państwo – Kościół
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
1. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła K2A_W07
2. Student zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła (potrafi wskazać ich podstawy teologiczne i prawne), kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji w odniesieniu do relacji państwo-Kościół - K2A_W15

Umiejętności
1. Student potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji - K2A_U03
2. Student posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii z zakresu relacji państwo-Kościół, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów zajmujących się relacjami państwo-Kościół, stosując właściwe nauce zasady etyczne - K2A_U06

Kompetencje społeczne (postawy)
1. Student jest gotowy do podejmowania wyzwań dotyczących zabierania właściwego stanowiska w zakresie relacji państwo-Kościół, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego - K2A_K02
2. Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego misję - K2A_K04
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów prawnych
Dyskusja
Praca w grupach
Analiza przypadków
Treści programowe przedmiotu
Kościelne prawo publiczne przed i po Soborze Watykańskim II
Od monizmu pogańskiego do dualizmu chrześcijańskiego (I-IV w.)
Jedność społeczności chrześcijańskiej pod dwiema władzami (IV-XVI w.)
Kościół i państwa wyznaniowe w warunkach podziału Europy chrześcijańskiej w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)
Pluralizm modeli relacji między państwem a Kościołem w epoce współczesnej (XVIII-XX w.)
Zasada wolności religijnej
Zasada autonomii i niezależności Kościoła i państwa
Współdziałanie między Państwem i Kościołem
Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej
Umowy międzynarodowe między Stolicą Apostolską i państwami
Gwarancje wolności religijnej w umowach międzynarodowych
Gwarancje wolności religijnej w prawie wspólnotowym i europejskim
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu kościelnego prawa publicznego
(U) Student nie potrafi wskazać oraz przeprowadzić analizy źródeł kościelnego prawa publicznego
(K) Student nie docenia roli kościelnego prawa publicznego

Ocena dostateczna
(W) Student zna wybrane elementy z zakresu kościelnego prawa publicznego
(U) Student potrafi wskazać niektóre źródła kościelnego prawa publicznego
(K) Student rozumie rolę jaką odgrywa kościelne prawo publiczne

Ocena dobra
(W) Student zna w większości terminologię dotyczącą kościelnego prawa publicznego oraz zna zasady i sposoby stanowienia prawa w przedmiocie relacji państwo – Kościół
(U) Student potrafi wskazać i wyjaśnić źródła kościelnego prawa publicznego
(K) Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności właściwego interpretowania relacji państwo – Kościół

Ocena bardzo dobra
(W) Student ma znacznie rozszerzoną wiedzę w zakresie kościelnego prawa publicznego, jego historycznych uwarunkowań, interpretacji i zastosowania
(U) Student właściwie wskazuje i w sposób pogłębiony analizuje źródła kościelnego prawa publicznego
(K) Student docenia znaczenie kościelnego prawa publicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła oraz jego rolę jaką pełni w celu utrzymania właściwego porządku w wymiarze duchowym i doczesnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
2.H. Rahner, Kościół i Państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
3.Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
4.Kultura i Prawo, redaktor serii J. Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999-2007T. I-V.
5.Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, red. J. Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
6. Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, M. Grochowina, M. Lewicka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
7. J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013
8. J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994), Wydawnictwo Civitas Christiana, Warszawa 1995

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Kosek M., Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Płock 2004.
2. Krukowski J., Sitarz M., Stawniak H. (red.), Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
3.Krukowski J., Sitarz M., Pieron B. (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
4.Krukowski J., Sobczyk P., Poniatowski M. (red. nauk.), Religia i etyka w edukacji publicznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014
5.Rynkowski M., Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
6.Warchałowski K., Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
7.Warchałowski K., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.
8. Krukowski J., Potrzeszcz J., Sitarz M. (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.
9. Krukowski J., Sitarz M., Dosz I. (red.), Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017.
10. Sitarz M., Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII, nr 15 (1) 2018, s. 143-156.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo publiczne
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji