Łacina prawnicza (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zaznajomienie z oryginalnymi prawniczymi tekstami łacińskimi.
C2. Kształtowanie krytycznego korzystania z łacińskich sentencji, zwrotów i terminów technicznych.
Wymagania wstępne
1. Ukończenie lektoratu języka łacińskiego.
2.Umiejętność tłumaczenia tekstów łacińskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna kanony Soborów i synodów, sposób budowy normy prawnej - K_W01
2. Wybiera odpowiednie sentencje - K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student poprawnie tłumaczy i analizuje normy prawne - K_U02
2. Posługuje się sentencjami odpowiednio do treści wypowiedzi - K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi pracować w grupie językowej - K_K02
2. Prezentuje postawę szacunku dla norm prawnych i ukazuje ich wartość i funkcję w rozwoju Kościoła - K_K08
Metody dydaktyczne
1. Metoda filologiczna, tłumaczenie tekstów.
2. Metoda analizy i ukazania historycznego rozwoju normy prawnej.
Treści programowe przedmiotu
1. Normy prawne stanowione na soborach i synodach.
2. Sentencje i zwroty prawnicze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna sentencji i kanonów.
(U) - Nie potrafi ich przetłumaczyć.
(K) - Nie potrafi zorganizować warsztatu pracy.
Ocena dostateczna
(W) - Student zna niektóre sentencje i kanony.
(U) - Potrafi je tłumaczyć, ale nie w pełni.
(K) - Rozumie potrzebę organizacji pracy, ale nie umie jej właściwie zorganizować.
Ocena dobra
(W) - Student zna większość sentencji i kanonów.
(U) - Potrafi je tłumaczyć.
(K) - Umie pracować w grupie.
Ocena bardzo dobra
(W) - Zna wszystkie sentencje i kanony.
(U) - Potrafi zastosować słowniki i zna paradygmaty.
(K) - Umie pracować w grupie i organizować jej pracę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Teksty proponowane przez prowadzącego.
2. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
3. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Łacina prawnicza
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji