Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Romanko
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z normami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 330-572
C2 – zapoznanie studentów ze źródłami prawa powszechnego i partykularnego odnoszącymi się do zagadnień związanych z ustrojem hierarchicznym Kościoła
C3 – Praktyczne zastosowanie poznanych norm prawnych
C4 – Umiejętność odnajdowania i posługiwania się źródłami prawa powszechnego i partykularnego
Wymagania wstępne
W1 – znajomość treści Księgi I – „Normy ogólne”, kan. 1-203 KPK/83.
W2 – znajomość treści przedmiotu prawoznawstwo
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego, a zwłaszcza ustroju hierarchicznego Kościoła (powszechnego i partykularnego) - K2A_W03
2. Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Biblii, dokumentów Magisterium Kościoła która pozwala na prowadzenie zajęć dotyczących poszczególnych instytucji kościelnych z prawa powszechnego i partykularnego - K2A_W06

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu i analizy organów obligatoryjnych i fakultatywnych w relacji do innych systemów prawnych. Zdobywa umiejętność formułowania własnych opinii w zakresie funkcjonowania takich instytucji kościelnych - K2A_U02
2. Student potrafi właściwie analizować rozwój instytucji kościelnych na przestrzeni wieków i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji - K2A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego - K2A_K01
2. Student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, która jest instytucją Bosko-ludzką, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka - K2A_K03
Metody dydaktyczne
Sposób prowadzenia zajęć:
Metody tradycyjne (podające):
Praca ze źródłami
Dyskusja
Metody aktywizujące:
Ćwiczenia
Kazusy
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Akty papieskie, akty Kolegium Biskupów, akty normatywne Kurii Rzymskiej
2. Biskup Rzymu i Kolegium Biskupów
3. Sobór powszechny
4. Synod Biskupów
5. Kolegium Kardynałów
6. Kuria Rzymska
7. Państwo-Miasto Watykańskie
8. Legaci papiescy
9. Kościoły partykularne (diecezje i struktury prawne Kościoła partykularnego zrównane z diecezją)
10. Biskupi diecezjalni, koadiutorzy i pomocniczy
11. Sytuacje nadzwyczajne (sede impedita i sede vacante)
12. Prowincje i regiony kościelne
13. Metropolici, patriarchowie i prymasi
14. Synod partykularny (prowincjalny i plenarny)
15. Konferencje biskupów
16. Synod diecezjalny
17. Kuria diecezjalna (wikariusz generalny i biskupi; kanclerz, wicekanclerz, notariusz; diecezjalna rada ds. ekonomicznych; ekonom; rada biskupia; moderator kurii)
18. Rada kapłańska
19. Kolegium konsultorów
20. Rada misji i rada zarządzania
21. Kapituły kanoników
22. Diecezjalna rada duszpasterska
23. Parafia (proboszcz i wikariusz parafialny)
24. Dziekan
25. Rektorzy kościołów
26. Kapelani
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna podstawowych terminów z zakresu ustroju hierarchicznego Kościoła oraz nie potrafi wskazać żadnych źródeł dotyczących przedmiotu
(U) – Student nie potrafi wykorzystywać elementarnej wiedzy z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów
(K) – Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dostateczna
(W) – Student zna wybrane terminy oraz źródła z zakresu ustroju hierarchicznego Kościoła
(U) – Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów
(K) – Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dobra
(W) – Student zna większość terminów oraz źródeł z zakresu ustroju hierarchicznego Kościoła
(U) – Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów
(K) – Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena bardzo dobra
(W) – Student zna wszystkie wymagane terminy oraz źródła z zakresu ustroju hierarchicznego Kościoła
(U) – Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów; potrafi czynnie i kreatywnie pracować w zespole, a nawet mu przewodniczyć i szukać najbardziej optymalnych rozwiązań dla zadanych kwestii oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać kazusy
(K) – Student utożsamia się z wartościami i celami realizowanymi przez Kościół. Odznacza się dojrzałością
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła prawa:
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
Kacprzyk W., Sitarz M. (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Lublin 2006.

Literatura podstawowa:
Krukowski J. (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:
Głódź S.L., Krukowski J., Sitarz M. (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2013.
Krukowski J., Rozkrut T., Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 2004.
Krukowski J., Sitarz M. (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Lublin 2004.
Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2002.
Sitarz M., Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim, Lublin 1999.
Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym
w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin 2008.
Sitarz M., Romanko A., Wasilewicz U., Zając P. (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, t. 2, Lublin 2013.
Zając P., Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
Krukowski J., Sitarz M., Pastwa A., II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Ustrój hierarchiczny Kościoła
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji