Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie historii rozwoju prawa kanonicznego, zbiorów, procesu wyodrębnienia jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
C2. Kształtowanie u studentów krytycznego i analityczno-syntetycznego sposobu traktowania historii.
C3. Ukazanie źródeł materialnych i formalnych prawa kanonicznego.
C4. Zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami,
uwrażliwienie na proces historycznego kształtowania prawa kanonicznego i postrzeganie prawa w jego organicznym związku z życiem społeczności kościelnej; kształtowanie postaw obowiązkowości i zachowywania prawa, umiejętność dostrzegania mechanizmów tworzenia prawa kościelnego i jego funkcji w rozwoju wspólnoty Kościoła.
Wymagania wstępne
W1. Ogólna znajomość historii Kościoła.
W2. Zainteresowanie problematyką.
W3. Umiejętność analizy tekstów naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student rozpoznaje właściwie zbiory prawa kanonicznego i je charakteryzuje - K_W07
2. Student opisuje ich genezę, treść i cel - K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student znajduje poszczególne zbiory i wskazuje ich rolę w historii prawa kanonicznego - K_U03
2. Student potrafi wskazać na wzajemne relacje pomiędzy zbiorami oraz na ich wpływ na życie Kościoła - K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ceni znajomość historii prawa kanonicznego dla zrozumienia procesów zachodzących w istnieniu Kościoła - K_K04
2. Student kompetentnie tłumaczy innym rolę prawa w w funkcjonowaniu społeczności Kościoła na przestrzeni wieków - K_K03
Metody dydaktyczne
1. Wykład.
2. Elementy konwersatorium z dyskusją na określone zagadnienia.
Treści programowe przedmiotu
1. Treść wykładu obejmuje dwie zasadnicze części: fontes exsistendi i fontes cognoscendi.
2. W fontes exsistendi ukazywane są źródła materialne stanowienia prawa kanonicznego.
3. W fontes cognoscendi źródła formalne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zbiorów prawa kanonicznego.
(U) - Student nie potrafi zakwalifikować zbiorów do poszczególnych okresów rozwoju prawa kanonicznego.
Ocena dostateczna
(W) - Student zna zbiory prawa kanonicznego.
(U) - Niepoprawnie określa wartość prawną zbiorów.
(K) - Zna zasady poszukiwania źródeł prawa, ale nie potrafi ich zastosować.
Ocena dobra
(W) - Student zna większość zbiorów.
(U) - Potrafi określić relacje pomiędzy zbiorami.
(K) - Umie zorganizować warsztat pracy.
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie zbiory.
(U) - Wie, jak należy je pogrupować i zaliczyć do poszczególnych okresów.
(K) - Student potrafi zorganizować własna pracę oraz zespołu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.P. Hemperek, W. Góralski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, cz. 1 Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995.
2.I. Subera, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977.
3.T. Pawluk, Źródła poznania prawa kanonicznego, „Studia Warmińskie” XII (1975), s. 541-619.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.W. Góralski, Kodyfikacja prawa w Kościele łacińskim po Soborze Watykańskim II, Płock 1983.
2.W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, t. 1-5, Wien 1960-1970.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem