Historia ustrojów państw (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Olga Kisiel
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z ustrojami różnych państw na przestrzeni wieków, od starożytności do czasów współczesnych
C2 - wyrobienie umiejętności w zakresie poznawania i rozumienia roli instytucji historycznoprawnych we współczesnym świecie
C3 - umiejętnosć korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów w celu analizy i interpretacji instytucji prawnoustrojowych
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie ogólnej wiedzy z historii, a także na temat życia społecznego i instytucji publicznych
W2 - znajomość podstawowych zagadnień z prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K _W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji
UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
Metody dydaktyczne
- dyskusja
- praca w grupach
- wygłoszenie referatu
- analiza tekstów źródłowych
Treści programowe przedmiotu
1. Feudalizm w Europie
2. Monarchie patrymonialne
3. Państwa w okresie monarchii stanowej
4. Absolutyzm we Francji, Anglii i Rosji.
5. Francja w dobie Rewolucji i Napoleona.
6. Powstanie i ustrój Stanów Zjednoczonych.
7. System gabinetowy w Wielkiej Brytanii.
8. Unifikacja państw niemieckich w XIX w.
9. System konstytucyjny we Francji w XVIII i XIX w.
10. Rosja w XIX i XX w.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekwencja (maksymalnie 2 nieobecności) i uzyskanie co najmniej 24 punktów z kolokwiów. Ponadto oceniana jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie i wygłoszenie referatu, zaliczenie wejściówek.
Wymogi na poszczególne oceny:
dst: 24-26 pkt
dst+: 27-29 pkt
db: 30-32 pkt
db+: 33-35 pkt
bdb: 36-40 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Krasowski K.,Krzymkowski M., Sikorska-Dzięgielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Poznań 2002.
2. Sczaniecki M., Powszechna Historia Państwa i Prawa, Warszawa 1998.
3. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
4. Lipska-Toumi M., Historia ustroju Polski do 1939 roku - ćwiczenia, Warszawa 2014.
5. Lipska-Toumi M., Powszechna historia ustroju państw - ćwiczenia, Warszawa 2014.
6. Dyjakowska M., Lipska M., Ćwikła L., Historia ustroju państw w źródłach, Lublin 2001.
7. Nowakowski A., Powszechne dzieje ustroju państw w zarysie, Częstochowa 1998.
8. Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek V-XV w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997.
9. Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XVI-XVIII w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997.
10. Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XIX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
11. Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., Wiek XX w źródłach, Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę