Praktyka ciągła (praktyki) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Borowicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Praktyka ta odbywa się w nawiązaniu do modułu z przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym. Jej celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka powinna mieć miejsce w przedszkolu, szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Trwa ona 30 godzin (1 tydzień).
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie wiedzy:
student ma niezbędną wiedzę dotyczącą celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania konkretnej instytucji edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, kulturalnej i pomocowej, w której realizowana jest praktyka z uwzględnieniem systemu inkluzywnego, integracyjnego i segregacyjnego. K_W07; K_W14
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o specyfice środowisk wychowawczych, które obserwuje w ramach zleconych zadań, dostrzega procesy w nich zachodzące z podstawowymi zasadami funkcjonowania (m.in. zasada pomocniczości) K_W10
posiada niezbędną wiedzę na temat podopiecznych działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej w konkretnej instytucji. K_W15
ma wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w konkretnej instytucji edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej. K_W17

W zakresie umiejętności:
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w ramach zleconych zadań K_U02
Przy realizacji zleconych zadań potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi. K_U12
potrafi pracować w zespole podejmując różne role i zadania, wykazuje elementarne umiejętności o charakterze organizacyjnym K_U13

W zakresie kompetencji społecznych:
uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności odpowiednio do zleconych zadań, wykazuje gotowość do podejmowania nowych działań, dokonuje samooceny własnych kompetencji K_K01
wykazuje gotowość w kierunku podejmowania wyzwań zawodowych oraz odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnego i zespołowego zaangażowania pedagogicznego w ramach zleconych zadań K_K03
zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz respektuje normę personalistyczną w pracy edukacyjnej K_K04
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, prowadzi obserwacje sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, wykazuje zainteresowanie dostrzeżonymi problemami K_K08
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
brak!
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia:
1. systematyczne prowadzenie Dziennika praktyk (w czasie jej trwania);
2. przygotowanie sprawozdania z funkcjonowania wybranej placówki, możliwości jej oddziaływania dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego lub terapeutycznego ze szczególnym uwzględnieniem wybranego aspektu jej działalności, możliwości wdrażania w tym zakresie autorskich pomysłów i innowacji; w przypadku przeprowadzania podczas praktyki badań empirycznych także sprawozdanie z ich realizacji.

Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie Opiekunowi Praktyk:
a) uzupełnionego Dziennika praktyk (Załącznik nr 2) wraz z efektami kształcenia oraz oceną opisową wystawioną przez Mentora
b) raport z własnej działalności badawczej lub innej uzgodnionej z Opiekunem Praktyk z ramienia Instytutu Pedagogiki;
c) Zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej (Załącznik nr 3)

Praktykant przestrzega przepisów dyscypliny pracy, BHP i tajemnicy służbowej.

Nieobecność Praktykanta na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko w przypadku choroby (zwolnienie lekarskie). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni praktykant zobowiązany jest do uzupełnienia praktyk.

Praktyka może być odbywana poza granicami kraju (także w krajach spoza Unii Europejskiej). Konieczne jest wówczas dostarczenie tłumaczenia dokumentacji praktyk na język polski. Zaświadczenie o odbyciu praktyki za granicą (np. na Ukrainie, Białorusi), które jest archiwizowane powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, natomiast dziennik - może być przetłumaczony we własnym zakresie.

Dokumentami potwierdzającymi zakres obowiązków przy wolontariacie i pracy u pracodawcy są:
1) zaświadczenie o odbyciu wolontariatu lub umowa o pracę,
2) szczegółowy zakres powierzonych czynności.

Dokumentami potwierdzającymi zakres obowiązków przy prowadzeniu własnej działalności są kserokopie dokumentów potwierdzających wykonane zadania (umowy, zlecenia, itp.).

Termin i charakter praktyki może zostać zmieniony przez Prodziekana właściwego ds. praktyk po zaopiniowaniu przez Opiekuna praktyk i Dyrektora Instytutu Pedagogiki jedynie w wyjątkowych sytuacjach na pisemny wniosek studenta.

KUL nie wypłaca wynagrodzenia Mentorom Praktykanta.

Studentowi za odbyte praktyki nie przysługują ze strony KUL żadne świadczenia finansowe.

Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki (np. dojazdy, noclegi) nie są pokrywane z budżetu z KUL.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem