Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Badora
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie metodyczne studentów do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w edukacji wczesnoszkolnej;
C2 - Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: dydaktyka ogólna
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
W3 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: psychologia rozwojowa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię i metodykę prowadzenia zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej - K_W26
2. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym i jego możliwości i predyspozycji do nabywania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej - K_W22.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student prawidłowo analizuje dobór treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej - K_U19.
2. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) - K_U16
3. Student projektuje zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej - K_W21


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w zakresie edukacji przyrodniczej w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym - K_K14
2. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego - K_U21
Metody dydaktyczne
- warsztaty
- dyskusja
- panel tematyczny
- metoda projektów
Treści programowe przedmiotu
1. Cele edukacji przyrodniczej w klasach I - III szkoły podstawowej.
2. Treści edukacji przyrodniczej w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej, programach nauczania, podręcznikach przeznaczonych dla pierwszego etapu edukacyjnego.
3. Zasady, metody i formy pracy w edukacji przyrodniczej w klasach I- III szkoły podstawowej.
4. Zastosowanie metody projektów w edukacji przyrodniczej.
5. Dobór środków dydaktycznych w edukacji przyrodniczej.
6. Metody oceny wiedzy i umiejętności uczniów.
7. Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych w zakresie edukacji przyrodniczej.
8. Projektowanie działań dydaktyczno - wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przyrodniczej i ich prezentacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma wiedzy obejmującej terminologię i metodykę edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie posiada wiedzy na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nabywania treści z zakresu edukacji przyrodniczej.
(U) - Student nie dokonuje analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej w klasach I-III. Samodzielnie nie zdobywa wiedzy oraz nie rozwija swoich umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach młodszych szkoły podstawowej. Nie potrafi w sposób prawidłowy projektować zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej.
(K) - Student nie uświadamia sobie konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Nie podchodzi w sposób odpowiedzialny do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej.

Ocena dostateczna
(W) - Student ma fragmentaryczną wiedzę obejmującą terminologię i metodykę edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada podstawową i nieuporządkowaną wiedzę na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nabywania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej.
(U) - Student dokonuje częściowej analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej w klasach I-III. Zdobywa podstawową wiedzę oraz nie rozwija swoich umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach młodszych szkoły podstawowej. Nie zawsze w sposób prawidłowy projektuje zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej.
(K) - Student nie zawsze uświadamia sobie konieczność indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Nie zawsze odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej.

Ocena dobra
(W) - Student posiada ogólną wiedzę obejmującą terminologię i metodykę edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nauki przyrody.
(U) - Student dokonuje w miarę poprawnie analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej w klasach I-III. Zdobywa podstawową wiedzę oraz rozwija swoje umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach młodszych szkoły podstawowej. Zwykle w sposób prawidłowy projektuje zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej.
(K) - Student uświadamia sobie konieczność indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dość odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada szeroką wiedzę obejmującą terminologię i metodykę edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nauki przyrody.
(U) - Student poprawnie dokonuje analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji przyrodniczej w klasach I-III. Zdobywa wiedzę oraz rozwija swoje umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach młodszych szkoły podstawowej. W sposób prawidłowy projektuje zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej.
(K) - Student jest świadomy konieczność indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Andrews G., Knighton K., 100 eksperymentów naukowych. Baw się i ucz razem z nami, Warszawa, 2006.
Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, Kraków, 2009.
Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L.( red.), Dziecko w świecie Przyrody, Kraków, 1998.
Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009.
Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.
Stasica J., 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III. Przyroda, Kraków, 2004.
Literatura uzupełniająca:
Adamek I., (red.) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków, 2002.
Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Kielce, 2002.
Brown S.E., Robimy eksperymenty, Warszawa, 2005.
Gutowska H., Rybnik B., Bezpieczna droga do szkoły. Tomy dla klasy I, klasy II, klasy III, Warszawa, 1996.
Krzyżak – Szymańska E., Szymański A.( red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży –
zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym, Mysłowice, 2004.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę