Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Buk-Cegiełka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie metodyczne studentów do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej;
C2 - Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: dydaktyka ogólna
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
W3 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: psychologia rozwojowa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię i metodykę prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej - K_W26
2. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym i jego możliwości i predyspozycji do nauki matematyki - K_W22.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student prawidłowo analizuje dobór treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej - K_U19.
2. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z zakresu metodyki edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) - K_U16
3. Student projektuje zajęcia z zakresu edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej - K_W21
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym - K_K14
2. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego - K_U21
Metody dydaktyczne
- warsztaty
- dyskusja
- panel tematyczny
- metoda projektów
Treści programowe przedmiotu
1. Cele edukacji matematycznej w klasach I - III szkoły podstawowej.
2. Treści edukacji matematycznej w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej, programach nauczania, podręcznikach przeznaczonych dla pierwszego etapu edukacyjnego.
3. Zasady, metody i formy pracy w edukacji matematycznej w klasach I- III szkoły podstawowej.
4. Dobór środków dydaktycznych w edukacji matematycznej.
5. Dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych.
6. Metody oceny wiedzy i umiejętności uczniów.
7. Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej.
Matematyczne kompetencje uczniów klasy III a cele kształcenia matematycznego w klasie IV szkoły podstawowej.
8. Projektowanie działań dydaktyczno - wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej i ich prezentacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma wiedzy obejmującej terminologię i metodykę edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie posiada wiedzy na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nauki matematyki
(U) - Student nie dokonuje analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji matematycznej w klasach I-III. Samodzielnie nie zdobywa wiedzy oraz nie rozwija swoich umiejętności z zakresu edukacji matematycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej. Nie potrafi w sposób prawidłowy projektować zajęć z zakresu edukacji matematycznej.
(K) - Student nie uświadamia sobie konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Nie podchodzi w sposób odpowiedzialny do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej.

Ocena dostateczna
(W) - Student ma fragmentaryczną wiedzę obejmującą terminologię i metodykę edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada podstawową i nieuporządkowaną wiedzę na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nauki matematyki.
(U) - Student dokonuje częściowej analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji matematycznej w klasach I-III. Zdobywa podstawową wiedzę oraz nie rozwija swoich umiejętności z zakresu edukacji matematycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej. Nie zawsze w sposób prawidłowy projektuje zajęcia z zakresu edukacji matematycznej.
(K) - Student nie zawsze uświadamia sobie konieczność indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Nie zawsze odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej.

Ocena dobra
(W) - Student posiada ogólną wiedzę obejmującą terminologię i metodykę edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nauki matematyki.
(U) - Student dokonuje w miarę poprawnie analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji matematycznej w klasach I-III. Zdobywa podstawową wiedzę oraz rozwija swoje umiejętności z zakresu edukacji matematycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej. Zwykle w sposób prawidłowy projektuje zajęcia z zakresu edukacji matematycznej.
(K) - Student uświadamia sobie konieczność indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dość odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada szeroką wiedzę obejmującą terminologię i metodykę edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat możliwości i predyspozycji dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nauki matematyki.
(U) - Student poprawnie dokonuje analizy treści, metod, form i środków dydaktycznych w zakresie edukacji matematycznej w klasach I-III. Zdobywa wiedzę oraz rozwija swoje umiejętności z zakresu edukacji matematycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej. W sposób prawidłowy projektuje zajęcia z zakresu edukacji matematycznej.
(K) - Student jest świadomy konieczność indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Odpowiedzialnie podchodzi do przygotowania się z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U.nr4 poz.17z2009 r.)
Podstawa programowa z komentarzem. Edukacji wczesnoszkolna i przedszkolna. MEN Warszawa 2009.
Gruszczyk – Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 2008.
Gruszczyk – Kolczyńska E.(red.), Rozwój umysłowy oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji, Warszawa 2009. (wybrany artykuł według zainteresowań studentów)
Programy nauczania oraz przewodniki metodyczne i podręczniki z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
Literatura uzupełniająca:.
Wojciech K., Zadania tekstowe w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2007.
Gruszczyk–Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa 2004.
Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2009.
Wojnowska M., Między przekazem, a odkryciem. Twórcze sposoby rozwiązywania zadań matematycznych przez dzieci, Warszawa 2007.
Gruszczyk–Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Warszawa 2009.
Artykuły z czasopism metodycznych (wybrane 2 artykuły wg zainteresowań studenta)
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę