Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Buk-Cegiełka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie elementów strukturalnych metodyki edukacji polonistycznej
C2 - Nabywanie przez studentów kompetencji polonistycznych
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji polonistycznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
C4 - Nabywanie przez studentów umiejętności projektowania zajęć z zakresu edukacji polonistycznej w klasach I-III
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
W2- Znajomość zagadnień z przedmiotu: dydaktyka ogólna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student wymienia i opisuje metody nauki czytania i pisania- K_W20.
2. Student wymienia i opisuje sposoby pracy z tekstem literackim - K_W26.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student projektuje sytuacje edukacyjne służące realizacji celów i treści edukacji polonistycznej - K_U15.
2. Student podejmuje twórcze autorskie projekty rozwijania kompetencji językowych uczniów - K_U17.
3. Student potrafi dokonać diagnozy gotowości do nauki czytania i pisania- K_U19.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci w klasach młodszych szkoły podstawowej podczas zajęć z edukacji polonistycznej - K_K14
Metody dydaktyczne
• Metody dialogowe
• Metody warsztatowe
• Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza podstawy programowej pod kątem zakresu celów i treści edukacji polonistycznej. Koncepcja nowej reformy.
2. Przygotowanie dzieci do nauki czytania w przedszkolu. Diagnozowanie dojrzałości i gotowości dzieci do nauki czytania i pisania– analiza testów.
3. Metody nauki czytania – projektowanie sytuacji edukacyjnych.
4. Eksperymentalne metody nauki czytania i pisania (G. Doman, I. Majchrzak, B.Rocławski, kinezjologia edukacyjna) – projektowanie sytuacji edukacyjnych.
5. Metoda Dobrego Startu, ćwiczenia grafomotoryczne, kaligraficzne, dla dzieci leworęcznych.
6. Etapy wprowadzania litery, realizacja materiału elementarzowego.
7. Nauka ortografii w kształceniu zintegrowanym – projektowanie sytuacji edukacyjnych.
8. Nauka gramatyki w kształceniu zintegrowanym – projektowanie sytuacji edukacyjnych.
9. Przegląd pakietów edukacyjnych do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Praca z tekstem i lekturą. Literatura dla dzieci, czasopisma, poezja i proza.
10. Ćwiczenia redakcyjne, redagowanie tekstów (opis, opowiadanie, sprawozdanie, list, swobodne teksty).
11. Czytanie (wybór tekstów). Techniki czytania ze zrozumieniem – prezentacja.
12. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci - diagnozowanie dysleksji, programy terapeutyczne. Ćwiczenia oddechowe, logopedyczne.
13. Ocenianie postępów dzieci w zakresie edukacji polonistycznej, formy oceny -projektowanie własnych rozwiązań.
14. Prezentacja materiałów dydaktycznych, projektowanie środków do zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie potrafi wymienić i opisać metod nauki czytania i pisania. Nie zna sposobów pracy z tekstem literackim.
(U) - Student nie potrafi poprawnie zaprojektować sytuacji edukacyjnych służących realizacji celów i treści edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie podejmuje w sposób twórczy zadań mających na celu rozwijanie kompetencji językowych dziecka w młodszym wieku szkolnym. Nie potrafi dokonać diagnozy gotowości dziecka do czytania i pisania.
(K) - Student nie ma świadomości konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych podczas zajęć z edukacji polonistycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej.

Ocena dostateczna
(W) - Student wymienia i potrafi opisać niektóre z metod nauki czytania i pisania. Posiada ogólną wiedzę na temat sposobów pracy z tekstem literackim.
(U) - Student potrafi w sposób odtwórczy zaprojektować sytuacje edukacyjne służące realizacji celów i treści edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie podejmuje w sposób twórczy zadań mających na celu rozwijanie kompetencji językowych dziecka w młodszym wieku szkolnym. Zna narzędzia służące diagnozie gotowości dziecka do czytania i pisania, nie zawsze prawidłowo potrafi z nich korzystać.
(K) - Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych podczas zajęć z edukacji polonistycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej.

Ocena dobra
(W) - Student wymienia i opisuje większość z metod nauki czytania i pisania. Posiada wiedzę na temat sposobów pracy z tekstem literackim.
(U) - Student potrafi prawidłowo zaprojektować sytuacje edukacyjne służące realizacji celów i treści edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie podejmuje w sposób twórczy zadań mających na celu rozwijanie kompetencji językowych dziecka w młodszym wieku szkolnym. Zna narzędzia służące diagnozie gotowości dziecka do czytania i pisania, prawidłowo potrafi z nich korzystać.
(K) - Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych podczas zajęć z edukacji polonistycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student wymienia i szczegółowo charakteryzuje metody nauki czytania i pisania. Posiada wiedzę na temat sposobów pracy z tekstem literackim.
(U) - Student potrafi prawidłowo i w sposób twórczy zaprojektować sytuacje edukacyjne służące realizacji celów i treści edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej.Podejmuje w sposób twórczy zadania mające na celu rozwijanie kompetencji językowych dziecka w młodszym wieku szkolnym. Zna narzędzia służące diagnozie gotowości dziecka do czytania i pisania, prawidłowo potrafi z nich korzystać, prawidłowo wyciąga i formułuje wnioski wynikające z diagnozy.
(K) - Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych podczas zajęć z edukacji polonistycznej w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2010.
E. Filipiak, Konteksty rozwoju edukacji językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 2002.
E. Arciszewska, Czytanie globalne, czyli sojusz metod, „Edukacja i Dialog” 1998/2.
M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1989.
G. Doman, Jak nauczyć małe dziecko czytać, Bydgoszcz 1992.
Majchrzak I., Wprowadzenie dziecka w świat pisma, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:
S. Łukasik, Język polski w klasie I – przewodnik metodyczne, Warszawa 1990.
J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku, Kraków 2001.
F. Król, Sztuka czytania, Warszawa 1992.
K. Lenartowska, W. Świętek, Praca z tekstem w klasach I-III, Warszawa 1982.
W. Puślecki, Test pomiaru techniki czytania głośnego, Kraków 2002.
B. Zakrzewska, Trudności w czytaniu i pisaniu, modele ćwiczeń, Warszawa 1999.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę