Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Maria Gondek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z problematyką profilaktyki zaburzeń i chorób narządów mowy w związku z pracą dziennikarza
C2 – przygotowanie studentów do świadomego i optymalnego korzystania z narządów mowy w pracy dziennikarza
Wymagania wstępne
W1 – zainteresowanie problematyką przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń- K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych - K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego - K_K01
Metody dydaktyczne
pokaz, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia interpretacyjne
Treści programowe przedmiotu
- Narządy mowy i ich rola w pracy dziennikarza
- Prawidłowa artykulacja głosek
- Kształtowanie prawidłowego oddechu
- Interpretacja tekstu
- Higiena i bezpieczeństwo w wykorzystywaniu narządów mowy w pracy dziennikarza
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność i obecność na zajęciach. Zaliczenie ustne.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy dotyczącej procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
(U) - Student nie potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych
(K) - Student nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
Ocena dostateczna
(W) - Student w stopniu dostatecznym posiada elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
(U) - Student stara się porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu podstawowych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ale nie potrafi ich skutecznie zrealizować
Ocena dobra
W) - Student stopniu dobrym posiada elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
(U) - Student potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
Ocena bardzo dobra
W) - Student w stopniu bardzo dobrym posiada elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
(U) - Student porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, doskonale rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- B. Tarasiewicz, \"Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu\", Universitas, Kraków 2014.
- B. Toczyska, \"Kama makaka ma. (Wprawki dykcyjne)\", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992.
Literatura uzupełniająca:
- \"Schematy artykulacyjne głosek polskich\", cz. I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę